ANBI

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:                           Gereformeerde Kerken Nederland
Telefoonnummer
RSIN/Fiscaal nummer:       853431553
Website adres:                       http://www.gereformeerdekerkennederland.nl/
E-mail:                                    info@gereformeerdekerkennederland.nl
Adres:                                     Stakenberg 94
Postcode:                               6718 DG
Plaats:                                     Ede
Postadres:                              Postbus 427
Postcode:                               8260AK
Plaats:                                    Kampen

De Gereformeerde Kerken Nederland is het kerkverband van de Gereformeerde Kerken die elders op deze site staan vermeld.

De Gereformeerde Kerken worden geregeerd door hun eigen statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW), de Kerkorde, zoals deze door de Gereformeerde kerken in Nederland in 1978 is vastgesteld.

Zolang het kerkverband klein is kennen de Gereformeerde Kerken Nederland twee kerkelijke vergaderingen; de kerkenraad en de generale synode. Alle in de Kerkorde omschreven taken en bevoegdheden van classis, particuliere synode en generale synode zijn, zolang er geen classes of particuliere synoden zijn, aan de generale synode toegewezen.

Zolang het kerkverband klein is zullen de volgende artikelen nageleefd worden voor zover dat in deze situatie kan: art. 18, 28, 41, 45, 46.

Zolang er geen eigen theologische opleiding is zullen deputaten in opdracht van de generale synode zorgen voor een passende begeleiding van de theologiestudenten.

Dit kerkverband is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is elders te vinden op deze website.

De Gereformeerde Kerken Nederland hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

 

B. Samenstelling bestuur.

De Gereformeerde Kerken Nederland komen regelmatig in vergadering bijeen.

De afvaardiging naar en bepalingen over instructies en voorstellen voor de vergaderingen zijn beschreven in artikel 32 en 33 van de Kerkorde.

De bevoegdheden van de vergaderingen zijn beschreven in de artikelen 30, 35, 41, 45 en 46 van de Kerkorde.

De taak van de preses en de scriba van gezamenlijke vergaderingen zijn beschreven in artikel 34 en 41 van de Kerkorde.

Voor de uitvoering van opdrachten kan een vergadering commissies en deputaatschappen benoemen die verantwoording schuldig zijn aan dezelfde of aan een volgende vergadering. Eén van de commissies die door de Landelijke Vergadering zijn ingesteld in de Commissie Financieel Beheer (CFB), zie elders op deze website.

 

C. Doelstelling/visie.

Het behandelen van kerkelijke zaken, zoals bedoeld in de Kerkorde.

 

D. Beleidsplan.

Het kerkverband verder organiseren op de wijze zoals bedoeld in de kerkorde.

Het ondersteunen van studenten theologie.

Het verlenen van financiële ondersteuning aan studenten theologie.

Het verlenen van financiële ondersteuning aan hulpbehoevende kerken.

 

E. Beloningsbeleid.

Afgevaardigden en leden van deputaatschappen, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

Notulen van vergaderingen en rapporten en verslagen van commissies en deputaatschappen worden naar de deelnemende kerken gezonden.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

Zie de informatie van de CFB.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. Zie de informatie van de CFB.