Kort verslag GS 2023 16 december

Generale Synode Kampen

Gereformeerde Kerken Nederland

Kort Verslag van de voortgezette zitting op 16 december 2023 te Harderwijk

De preses heropent de vergadering met gebed en laat vervolgens zingen Gezang 6:1,2. Dit in verband met het onderwerp dat op de synodetafel ligt, namelijk de opleiding tot de dienst des Woords. Vervolgens leest hij uit de Schrift 2 Tim.2:1-13. In zijn openingswoord benadrukt de preses een vereiste voor een dienaar van het woord en dat is de ‘bekwaamheid om te onderwijzen.’ Het is een zaak van de kerk om dienaren van het woord te werven en op te leiden, zoals verwoord in art.18 K.O.  

Aangezien de preses als docent en als deputaat nauw betrokken is bij het onderwerp, wordt de leiding in handen gegeven van de assessor. Als eerste worden de deputaten verantwoordelijk voor de begeleiding van de studenten welkom geheten en gevraagd verslag uit te brengen van hun activiteiten. Zij doen dat onderbouwd met een presentatie die op het scherm te volgen is voor de aanwezigen.

Vervolgens geven de aanwezige docenten tekst en toelichting over het functioneren van de AVGT (Academie voor Gereformeerde Theologie) het curriculum en de afstemming van het programma op het lesprogramma van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). In hun rapportage doen de deputaten ook voorstellen over uitbreiding van het lesprogramma, over samenwerken met de DGK opleiding en over een visie op de toekomst. Daarin blijkt dat een geheel eigen opleiding zoals de DGK dat heeft niet haalbaar is en dat het nodig blijft om theologisch onderwijs van Apeldoorn te blijven gebruiken. 

In de vergadering wordt ook een tegenvoorstel ingebracht dat juist pleit voor een beperking van het lesprogramma van de AVGT met de wens dat ook de driejarige predikantsmaster van Apeldoorn als opleidingsmogelijkheid wordt meegenomen in het geheel. Dit leidt tot een uitgebreide discussie en na stemming wordt het tegenvoorstel afgewezen en worden de voorstellen van de deputaten met een ruime meerderheid overgenomen.

In de middagvergadering wordt het rapport van een synodecommissie besproken. Dat betreft de kwestie van het instellen van vertrouwenspersonen in de kerken aangaande grensoverschrijdend (seksueel) gedrag. Deze synodecommissie had als opdracht om de twee ingediende voorstellen van classis Zuid en Noord te verwerken tot één enkel voorstel. Aangezien beide classisvoorstellen al aardig in lijn lagen, was er grote eensgezindheid en werd het commissievoorstel unaniem aangenomen. Dat betekent in het kort dat er een landelijk deputaatschap wordt ingesteld die het aanstellen van vertrouwenspersonen coördineert en ondersteunt.

Vervolgens wordt het ingekomen verzoek van de HGK-BS (Gereformeerde kerk van Bunschoten-Spakenburg) besproken. Zij willen graag als kerk in het nieuw te vormen kerkverband van DGK-GKN worden toegelaten. Na wat discussie over de ontvankelijkheid hiervan, aangezien zo’n verzoek tot één van de classes gericht zou moeten worden, meent de synode dat de brief nu niet beantwoord kan worden, aangezien de DGK synode eerst nog tot een uitspraak moet komen aangaande de erkeninning van de GKN. De beantwoording wordt daarom doorgeschoven tot de eerstvolgende zitting.

In comité worden verschillende benoemingen gedaan.

Deputaten appelzaken wordt doorgeschoven naar de zitting in januari 2024. Deze bespreking zal in comité gedaan worden en staat gepland van 09:30-11:00.

Daarmee is deze zitting ten einde gekomen. De preses dankt voor de genomen besluiten en schorst  de vergadering tot zaterdag 27 januari aanstaande, om 09:30.