Kort verslag GS 2016 2e zitting 17-12-2016

Kort Verslag van de tweede zitting van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland van 1 oktober 2016, gehouden op 17 december 2016.

Heropening


De preses, ds. J. R. Visser, heropent de vergadering. Hij leest uit Gods Woord Lucas 1:63-78, laat zingen Gezang 8:4 en gaat voor in gebed.  Vervolgens spreekt hij enkele woorden n.a.v. de gelezen Lofzang van Zacharias.

Alle primi afgevaardigden en de adviseur prof. J. Douma zijn aanwezig. De preses heet de afgevaardigden, de broeders en zusters op de publieke tribune als ook de deputaten appelzaken J. Schuller en G.H. Werkman hartelijk welkom. Hij laat de aanwezigen weten dat de vergadering voor een groot deel comité zal zijn.

Appelzaken

De vergadering gaat in comité voor de behandeling van een viertal binnengekomen bezwaarschriften aan de hand van een rapport van deputaten appelzaken.
Het gaat om bezwaren tegen het besluit  van de synode van 12 maart 2016 waarin  de synode stelt:
“De kleine verschillen die er momenteel in de praktijk tussen de kerken zijn, namelijk het gebruik van liturgische formulieren bij openbare geloofsbelijdenis en huwelijksbevestiging, het zingen van een aantal gezangen, en de wijze waarop de zusters van de gemeente bij het verkiezen van ambtsdragers ingeschakeld worden, zijn geen belemmering om elkaar als kerken van Christus te aanvaarden en kerkverbandelijk samen te leven.”
Ook  is een bezwaar ingediend tegen het besluit dat deze synode nam over de leespreken.

De synode besluit de bezwaren af te wijzen omdat niet bewezen is dat de genomen besluiten in strijd zijn met Gods Woord, de belijdenis of de Kerkorde.
Verder worden een aantal voorstellen die in een van de bezwaarschriften aan de synode zijn voorgelegd, afgewezen omdat deze voorstellen niet in de kerkelijke weg van art. 30 Kerkorde aan de orde zijn gesteld.

Deputaten appelzaken krijgen de opdracht om  het genomen besluit  aan de bezwaarde broeders en zusters nader uit te leggen.

Verder besluit de synode naar aanleiding van gebleken onduidelijkheid betreffende het besluit van de synode van 12 maart 2016 over ‘de kleine verschillen…’ om de lijst van de 36 Gezangen alsook de beide formulieren waar het om gaat (formulier voor de openbare belijdenis van het geloof en huwelijksformulier uit Geref. kerkboek 2008), in de Acta van deze synode van 1 oktober 2016 op te nemen, zodat duidelijk is om welke zaken het gaat naast de wijze waarop de zusters van de gemeente bij het verkiezen van ambtsdragers ingeschakeld worden.

Contact DGK

Na behandeling in comité van de brief d.d. 22 maart 2016 van de deputaten ACOBB van  De Gereformeerde Kerken (DGK) komt de synode tot het besluit:

  1. om vanuit de roeping tot eenheid zoals de Here Christus ons dit leert o.a. in Johannes 17, deleden van het moderamen op te dragen in een gesprek de eerdere brief van de synode van 12 maart 2016 aan de synode van de DGK toe te lichten;
  2. deze commissie, te weten de predikanten L. Heres, E. Hoogendoorn en J.R. Visser, te vragen schriftelijk verslag van haar bevindingen aan de volgende synode te doen.

Eenheid Gereformeerde belijders

Op een voorstel van de GK Zwijndrecht  besluit de synode na bespreking een deputaatschap in te stellen dat de volgende opdracht krijgt:
– in kaart te brengen  of er mogelijkheden zijn om kerkelijke contacten te leggen met kerken en groepen in Nederland die willen staan op de grondslag van Gods Woord en de drie Formulieren van Eenheid;
– na te gaan op welke manier de in aanmerking komende verbanden  over de GKN geïnformeerd kunnen worden;
– een handreiking op te stellen hoe een en ander principieel en praktisch is in te vullen;
– van haar werkzaamheden  rapport uit te brengen aan de volgende synode.
Aan het moderamen wordt opgedragen drie personen te benaderen voor benoeming in dit deputaatschap.

Gebruik van de Herziene Statenvertaling

De GK Assen Boerakker stelt aan de synode voor om te besluiten de Herziene Statenvertaling ook in de erediensten en kerkelijke vergaderingen van de GKN te gebruiken.
Na bespreking van dit voorstel stelt de synode een  deputaatschap in met de opdracht om te inventariseren wat er al beschikbaar is aan toetsing van en onderzoek naar de HSV en op basis daarvan ten aan zien van deze vertaling  tot een eigen weging te komen en voorstellen te doen aan een volgende synode.
Het moderamen krijgt de opdracht  drie personen te benaderen  om zitting te nemen in dit deputaatschap.

Begroting en quotum

Na bespreking  en accordering van de begroting 2017 stelt de synode op voorstel van de Commissie Financieel Beheer  het quotum voor de kerken vast op € 60,- per ziel.
De synode neemt met instemming kennis van het door CFB toegestuurde referentiekader 2016 voor traktementen en vergoedingen voor predikanten in de GKN.

Vragen uit de kerken

De kerk te Dalfsen vraagt advies inzake het meevieren van het Heilig Avondmaal door iemand met een verstandelijke beperking die geen lid is van de gemeente of van een van de zusterkerken. Vanuit de vergadering worden een aantal zaken aangereikt die de kerkenraad van Dalfsen kan betrekken bij zijn overwegingen.
De kerk te Hardenberg meldt dat door omstandigheden een voorstel voor het begeleiden van studenten theologie nog niet kon worden afgerond. De predikanten Van der Wolf en Visser werken aan een voorstel dat de volgende synode aan de orde kan komen. Ondertussen gaat het begeleiden gewoon door.

In de kerk te Zwolle is gesproken over het preken aan de hand van de Dordtse leerregels. Graag zou de kerkenraad vernemen hoe over het preken uit de Dordtse leerregels of de NGB wordt gedacht.
Het algemene advies is het preken n.a.v. de Heidelbergse Catechismus naar art. 66  van de Kerkorde als regel te handhaven en daarbij in voorkomende gevallen de Dordtse Leerregels en/ of de NGB te betrekken.

Naar aanleiding van een vraag vanuit de kerk te Assen Boerakker inzake het aanwijzen van een consulent wordt afgesproken dat voorlopig ds. J.R. Visser in voorkomende gevallen als consulent zal optreden.

Een namens de Synode van de Canadian Reformed Churches binnengekomen mail van br. G. Nordeman , lid van de subcommissie voor contact met de kerken in Nederland, wordt in handen gegeven van de deputaten buitenlandse kerken.

Rondvraag naar art. 41 KO

Na een rondgang langs de afgevaardigden van alle kerken stelt de preses vast dat de ambtelijke diensten voortgang hebben en dat de besluiten van de meerdere vergadering nageleefd worden. Geen van de kerken heeft hulp nodig voor de goede voortgang van hun plaatselijk kerkelijk leven.

Rondvraag

In de persoonlijke rondvraag wordt door een van de afgevaardigden geattendeerd op de noodzaak en het belang van het ondersteunen van de activiteiten van dr. Victor d’Assonville en het Reformatorisch-Theologische Seminar (RTS) in Heidelberg. Deze voluit gereformeerde opleiding zit al langere tijd in zwaar weer. Zowel uit het oogpunt van zending als het instand houden van een gereformeerde theologische opleiding is financiële hulp gewenst. Ook voor onze studenten kan het belangrijk zijn. In Zwolle wordt gewerkt aan een concreet voorstel voor de volgende synode. Vanuit de vergadering wordt gewezen op de mogelijkheid van het vormen van een comité als particulier initiatief zodat direct gestart kan worden.

Volgende Generale Synode

De GK Zwijndrecht e.o. wordt aangewezen als de samenroepende kerk voor de volgende generale synode die gehouden zal worden op DV 18 maart 2017. Plaats: kerkgebouw te Ede.

Censuur naar art. 48 KO

De preses stelt met dankbaarheid vast dat de vergadering in goede orde is verlopen en dat de beraadslagingen in een broederlijke sfeer hebben plaatsgevonden.

Sluiting

Nadat de preses is voorgegaan in dankgebed wordt de vergadering gesloten.

Namens het moderamen,
Ds. E. Hoogendoorn (assessor)

download dit verslag als PDF