Kort verslag GS maart 2018

Kort verslag van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland gehouden op zaterdag 17 maart 2018 te Boerakker

 

Opening

Namens de samenroepende kerk, de Gereformeerde Kerk Assen Boerakker, opent br. J Hartog de vergadering, laat zingen Psalm 95:2 en 3, gaat voor in gebed, leest Lucas 24:13-35 en 2 Timotheüs 3:14-4-8 en spreekt aan de hand van het gelezen Schriftgedeelte een kort openingswoord. Hij heet allen, de afgevaardigden, adviseur, deputaten, student, broeders en zusters op de publieke tribune van harte welkom, in het bijzonder de broeders van de Selbständige Evangelisch Reformierte Kirche. Hij bedankt de organisatie voor het voorbereidende werk, leest een brief voor van dr. Douma waarin deze zich afmeldt en aangeeft graag op de hoogte te blijven maar de vergaderingen niet meer te zullen bijwonen. Br. Hartog memoreert de bevestiging van ds. Bas als predikant van Dalfsen en Kampen en gaat namens de samenroepende kerk over tot het onderzoek van de geloofsbrieven. Alle primi-afgevaardigden zijn aanwezig. Ds. E. Hoogendoorn woont de synode bij als adviseur.

Constituering van de vergadering

In het moderamen worden verkozen ds. A. Bas als preses, ds. L. Heres als scriba en ds. J.R. Visser als assessor. De preses van de samenroepende kerk, br. Hartog, verklaart de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland voor geconstitueerd. Het moderamen gaat in overleg om de vergadering verder voor te bereiden.

Instemming met de belijdenis

De preses ds. Bas, verzoekt de afgevaardigden hun instemming met de Drie Formulieren van Eenheid te betuigen. De afgevaardigden betuigen hun instemming door te gaan staan.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld. Eerst worden de zaken die deputaten CFB betreffen behandeld. Daarna de zaken betreffende deputaten Eenheid gereformeerde belijders, deputaten Buitenlandse kerken, deputaten Begeleiding studenten en deputaten Ad examina. Vervolgens zullen de andere agendapunten aan de orde komen. Comité zaken worden zoveel mogelijk geclusterd.

Deputaten Commissie Financieel beheer

Een voorstel van de CFB m.b.t. declaraties van leden van commissie en deputaatschappen wordt goedgekeurd. Een regeling voor steun aan overkomende predikanten wordt vastgesteld. Het in dezen tot nu toe door de CFB gevoerde beleid krijgt de instemming van de vergadering. Op voorstel van de kerk Assen Boerakker wordt middels een aanvulling bij art. 15 lid 5 en bij art. 16 lid 2 van het reglement studiefinanciering, de door de synode gewenste instemming van de synode vastgelegd. Het jaarverslag 2017 van de CFB en de financiële rapportage met de jaarcijfers van 2017 wordt besproken.

Deputaten Eenheid gereformeerde belijders

Deputaten Eenheid gereformeerde belijders rapporteren tussentijds over de voortgang van de gesprekken met DGK deputaten ACOBB. De voortgang is vastgelegd in een brief aan deputaten  ACOBB. De brief is met deputaten ACOBB besproken. Naar aanleiding van die bespreking zijn nog vier noten toegevoegd. Deputaten vragen zich af of ze wel met de broeders spreken die de stem van de DGK laten horen. Deputaten worden ermee geconfronteerd dat deputaten ACOBB andere dingen zeggen dan in het officiële orgaan van de DGK geschreven wordt. Deputaten vragen zich af of de uitleg die deputaten ACOBB geven aan de instructie en overwegingen van de GS 2014, wel wordt gedragen door het kerkverband van de DGK. Deputaten GKN vragen zich af of wat samen is besproken, echt invloed heeft. In de door deputaten ACOBB voorgestelde instructie is daarvan niets terug te vinden. Ook is onduidelijk waarom de, voor de publieke verklaring, door deputaten GKN voorgestelde tekst: DGK en GKN staan op het fundament van Schrift en belijdenis, door deputaten DGK veranderd is in: DGK en GKN willen staan op hetzelfde fundament. Een kleine verandering die een grote ruimte met zich mee brengt. Nog altijd worden we schismatieke kerken genoemd en wordt er gezegd dat er in de GKN dwaling is. Deputaten willen graag verder spreken maar zijn van mening dat het op deze manier niet kan.

De synode stelt zich achter de brief van deputaten Eenheid gereformeerde belijders aan deputaten ACOBB en besluit de brief onder de aandacht te brengen van de GS DGK Lansingerland 2018 met het verzoek de brief bij de bespreking en behandeling van de rapporten deputaten ACOBB te betrekken. Met deputaten hoopt de synode dat de obstakels weggenomen worden zodat verdere gesprekken kunnen plaatsvinden.

Deputaten Buitenlandse kerken

De synode neemt kennis van het rapport van deputaten Buitenlandse kerken over de door hen sinds de vorige synode verrichte werkzaamheden. Deputaten hebben een uitnodiging ontvangen voor een conferentie van het EuCRC, de Europese tak van het ICRC. De uitnodiging is binnen gekomen via de Evangelical Presbyterian Churches in Engeland en Wales( EPCEW). Wanneer het voor ds. Heres praktisch mogelijk is, zal hij de conferentie bijwonen. Een uitnodiging van de EPCEW om deel te nemen aan een tweejaarlijkse vergadering op 3 maart 2018 is beantwoord middels een brief.

Deputaten geven aan dat bij het aangaan van contacten met kerken in het buitenland de prioriteit ligt bij kerken dichtbij in Europa en de 3 kerken in Australië, Canada en Zuid Afrika waar vanouds nauwe banden en contacten mee zijn.

Het voorstel tot het aangaan van een zusterkerkrelatie met de Selbständige Evangelisch Reformierte Kirche  wordt aan de orde gesteld. Eerst krijgt ds. S. Heck de gelegenheid namens de SERK de vergadering toe te spreken. De preses bedankt ds. Heck voor de uitgesproken woorden.

Op grond van in 2017 gevoerde gesprekken, een bezoek aan de eerste classisvergadering van de SERK en het in opdracht van de GS van 7 oktober 2017 gevoerde gesprek met vertegenwoordigers van de SERK, stellen deputaten voor: 1. een zusterkerkrelatie aan te gaan met de SERK en 2. in onderling overleg met de SERK verder te beschrijven hoe we elkaar tot een hand en een voet kunnen. Deputaten doen dit voorstel met blijdschap en dankbaarheid aan de HERE.

De GS besluit conform het voorstel van deputaten. Nadat het besluit is genomen zingen de aanwezigen samen staande Psalm 133 : 1.

In opdracht van de GS van 7 oktober 2017 hebben deputaten een conceptinstructie voor deputaten Buitenlandse kerken opgesteld. De instructie wordt vastgesteld.

De Generale Synode besluit een brief te sturen naar de Free Reformed Churches of Australia (FRCA) met het verzoek formele banden met de GKN aan te gaan in de vorm van een zusterkerkrelatie. Dit vanwege de goede banden uit het verleden, onze gezamenlijke basis op grond van Woord en belijdenis en wederzijdse behoefte aan geestelijke ondersteuning, die vooral voor het kleine GKN kerkverband wenselijk is. Praktisch kan dan gebruik gemaakt worden van elkaars theologische kennis, o.a. preken en studiemateriaal en is er de mogelijkheid voor te gaan in elkaars kerkdiensten bij bezoek aan Nederland of Australië. Regelmatige gespreken tussen deputaten en predikanten kan via de moderne middelen. Daarvoor is een bezoek eens in de 3 jaar niet nodig. Het is de wens en bedoeling van deputaten en synode ook verder te werken aan het formaliseren van de contacten met de CanRC en de VGKSA door het aangaan van een zusterkerkrelatie.

Deputaten hebben zich gebogen over de vraag van de GS van 7 oktober 2017om de kerken te dienen met een voorstel hoe te handelen wanneer een predikant uit het buitenland in de GKN zou willen voorgaan en omgekeerd. De synode besluit dat op weg naar een volledige zusterkerkrelatie predikanten uit de FRCA, CanRC en VGKSA uitgenodigd kunnen worden om in de GKN voor te gaan en omgekeerd dat predikanten in de GKN gerechtigd zijn om daar voor te gaan. Predikanten van iedere buitenlandse kerk waarmee contacten zijn, gericht op het aangaan van een zusterkerkrelatie, kunnen uitgenodigd worden voor te gaan in de GKN. Predikanten van andere buitenlandse kerken kunnen uitgenodigd worden om voor te gaan in de GKN na een positief besluit van de plaatselijke kerkenraad nadat deze advies heeft ingewonnen van deputaten Buitenlandse kerken.

De vergadering neemt kennis van twee vertrouwelijk rapporten van gesprekken van deputaten met deputaten van resp. de CanRC op 30 maart 2017 en VGKSA op 10 april 2017.

Deputaten Studiebegeleiding

Op 19 januari 2018 hebben deputaten vergaderd met de GKN studenten theologie en een afgestudeerde master. In het morgen gedeelte is het boek Gereformeerde Hermeneutiek Vandaag besproken en in het middaggedeelte zijn afspraken gemaakt over de studiebegeleiding, o.a. onderwerpen, frequentie en het volgen van een stage. Er zullen 4 ontmoetingen per jaar plaatsvinden. De volgende keer zal stil gestaan worden bij de eenheid tussen OT en NT en de plaats van Israël.

In comité wordt gesproken over de invulling van een stage.

Deputaten Ad eamina

In comité stelt de synode vast dat een verzoek tot preekconsent is ingetrokken.

Acta vorige GS  7 oktober 2017

De Acta zijn door het moderamen van de GS van 7 oktober 2017 vastgesteld.

Correspondentie uitgegane en ingekomen stukken.

Een schrijven van ds. H.W. van Egmond en ds. H.G. Gunnink aan deputaten DGK en GKN zal door deputaten Eenheid gereformeerde belijders worden beantwoord

Ds. Bas heeft op persoonlijke titel een informatiebijeenkomst voor jubileum Synode Dordrecht bijgewoond waarvoor de GKN een uitnodiging heeft ontvangen. Ds. Bas meldt dat die bijeenkomst geen vervolg krijgt. De mening over wat aandacht verdient bij 400 jaar Dordtse Synode verschilt nog al. In GKN kring wordt door de predikanten nagedacht over een gepaste invulling. Weerklank wil met een themanummer komen.

De GK Kampen vraagt aandacht voor de steun die vanuit de commissie Heidelberg in Hardenberg aan de kerken gevraagd wordt voor de RTS. Concreet wordt aan de synode de vraag voor gelegd een commissie van advies in te stellen die onderzoekt of het Seminar een geschikt doel is om als kerk een structurele financiële bijdrage aan te geven. Het financieel steunen van de RTS en alle activiteiten daaromheen zijn op dit moment in handen van de commissie Heidelberg en niet van een commissie of deputaten van de GKN. Daarom is het verzoek niet ontvankelijk. Wel is er bij meerdere kerken behoefte aan meer duidelijkheid en leeft de vraag naar een bepaalde kerkelijke inkadering. Daarom wordt er vanuit de synode bij de afgevaardigden van Hardenberg op aangedrongen op de volgende synode te komen met een voorstel voor een invulling daarvan. Het belang van ondersteunen van de RTS staat bij de kerken niet ter discussie. Wel wat mogelijk is en hoe de verantwoordelijkheden zijn geregeld.

Vragen uit de kerken (kerkelijke rondvraag)

Door de kerken worden geen vragen aan de synode voorgelegd.

Deputaten Visitatoren

In comité wordt het visitatierapport van het bezoek aan de kerk te Zwijndrecht voorgelezen.

Benoemingen

In de vacatures deputaat Appelzaken wordt zr. E. P.. van Dijk benoemd voor een periode van 2 jaar.

Ds. J.R. Visser, wordt voor 3 jaar benoemd als deputaat Ad-examina. Ds. Van der Wolf wordt aangewezen als samenroeper van dit deputaatschap.

Op voorstel van deputaten Buitenlandse kerken wordt het aantal leden van dit deputaatschap terug gebracht van 6 naar 5.

Ds. A. Bas, ds. L. Heres, ds. J.R. Visser, ds. R. van der Wolf en br. J.J.de Bruijne worden voor een periode van 1 jaar benoemd als deputaat visitator. Contactpersoon is ds. J.R. Visser.

Deputaten Herziene Staten Vertaling

De synode besluit het rapport van deputaten Herziene Staten Vertaling door te sturen naar de volgende synode.

Deputaat-scriba

Door de synode vastgestelde wijzigingen en aanvullingen op regelingen en instructies zullen in de teksten van regelingen en instructies worden verwerkt.

Synode Contracta

De synode neemt kennis van de verklaring van de synode contracta d.d. 31 januari 2018 betreffende beoordeling stukken voor de bevestiging van ds. Bas als predikant van Kampen en Dalfsen.

Rondvraag naar art 41 KO

De preses vraagt de afgevaardigden van de kerken of de ambtelijke diensten voortgang hebben of de besluiten van de meerder vergadering worden nageleefd en of er iets is waarbij de kerken het oordeel of hulp van de synode nodig hebben voor de goede voortgang van hun plaatselijk kerkelijk leven.

Persoonlijke rondvraag

Br. Roorda wijst op het definitief inwerkingtreden van de AVG op 25 mei 2018.

Br. Vreugdenhil deelt mee dat vanuit de GK Ede gewerkt wordt aan het organiseren van een ambtsdragersconferentie in september 2018.

Br. Hutten vraagt namens de beheerder van de GKN prekenpoule aan de GKN predikanten, preken ter beschikking te stelen voor deze poule. Er zijn al veel preken aangeleverd maar de vraag van preeklezers blijft groot.

De assessor ds. Visser bedankt de preses ds. Bas voor de goede en efficiënte leiding die hij aan de vergadering heeft gegeven

Volgende Generale Synode

De synode wijst de Gereformeerde Kerk Dalfsen aan als samenroepende kerk voor de volgende Generale Synode die op D.V. 6 oktober 2018 gehouden zal worden. Aanvang is 10.00 uur.

Censuur naar art 48 Kerkorde

De preses stelt vast dat de vergadering in goede orde is verlopen, niemand heeft zich misdragen. De  beraadslagingen hebben in een broederlijke sfeer en goede harmonie plaatsgevonden.

Sluiting

Nadat de preses ds. Bas is voorgegaan in gebed sluit hij de vergadering.

Namens het moderamen

Assessor, ds. J.R. Visser

Download dit verslag als PDF

Download dit verslag als PDF