Kort verslag GS 2016 1e zitting 1-10-2016

Kort verslag van de eerste zitting van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland gehouden op zaterdag 1 oktober 2016 te Ede.

Opening

Namens de samenroepende kerk de Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus) opent ds. E. Hoogendoorn de vergadering. Hij laat zingen Psalm 84:1,3 en 6 en gaat voor in gebed. Daarna leest hij Lucas 17:1-10 en spreekt vanuit dit Schriftgedeelte een openingswoord.
Alle afgevaardigden heet hij welkom en hij wenst hun als dienstknechten van de Opperherder en van Zijn kerken Gods zegen toe over hun werk op deze kerkelijke vergadering.
Blijkens het onderzoek van de geloofsbrieven zijn alle kerken wettig vertegenwoordigd door hun primi-afgevaardigden. Prof. J. Douma is als adviseur aanwezig.

Constituering van de vergadering

Nadat in het moderamen worden verkozen ds. J.R. Visser als preses, ds. L. Heres als scriba en ds. E. Hoogendoorn als assessor wordt de vergadering geconstitueerd. De leiding van de synode wordt overgedragen aan ds. Visser.

Toegang tot de vergadering

Na overleg in comité deelt de preses naar aanleiding van enkele verzoeken van broeders en zusters uit de GKv en DGK mee dat zij welkom zijn de vergadering als belangstellenden bij te wonen, uitgezonderd die gedeelten wanneer de vergadering besluit tot behandeling in comité.
Omdat specifiek gevraagd is naar het bijwonen van de vergadering tijdens de behandeling van de brief van deputaten ACOBB heeft de synode besloten direct duidelijkheid te geven over het wel of niet openbaar behandelen van deze brief. Met name vanwege publicaties van en over de besluiten van de GS van 12 maart is er voor gekozen de zaak betreffende contact DGK in comité te behandelen.
Veder deelt de preses mee dat wanneer iemand een weergave wil geven van de synodevergadering, dit door bezoekers alleen naar buiten kan worden gebracht wanneer het moderamen vooraf inzage krijgt in de weergave van wat is gezegd en besloten en dit is goedgekeurd.

Vaststelling van de agenda

De vergadering besluit bij voorrang het agendapunt ‘rapporten, commissies en benoemingen’ te behandelen. Dan ligt de structuur van de synode vast en kan op basis van wat besloten is verder worden gewerkt. Daarna zullen eerst die agendapunten worden behandeld die om directe besluitvorming vragen.

Vaststelling van de Acta van de vorige GS op 12 maart 2016

De acta van de GS op 12 maart 2016 worden vastgesteld en ondertekend.

Besluiten over Huishoudelijk Reglement van de synode

De voorstellen van de Commissie Samenwerking en Structuur over de zaken die de vorige synode haar had opgedragen, worden besproken. Het betreft het Huishoudelijk Reglement van de synode met alle bijbehorende bijlagen.
Dit omvangrijke reglement met de bijlagen wordt vastgesteld. Hierbij wordt in art. 5 over de samenroeping van de synode na de constituering van de vergadering opgenomen het agendapunt: ‘instemming van de synodeleden met de belijdenis’; zoals gebruikelijk is op een generale synode.
Nadat dit besluit is genomen verzoekt de preses de leden van de synode, door op te staan, hun instemming met de Drie Formulieren van Eenheid te betuigen. De leden van de synode betuigen hun instemming door te gaan staan.

Contact met buitenlandse kerken

De synode neemt kennis van het verslag dat haar deputaten buitenlandse kerken hebben gehad met een deputaat van de VGKSA, ds. F.J. Bijzet. De hoop is uitgesproken dat de contacten tussen de VGKSA en de GKN mogen worden voortgezet.

Deputaten Commissie Financieel Beheer

Op voorstel van de Commissie Financieel Beheer wordt br. B. Hoogendoorn, voor 3 jaar herbenoemd en br. R. Koorn voor 3 jaar benoemd als leden van de CFB.
De financiële jaarstukken 2015 zijn gecontroleerd en in orde bevonden waarna br. B. Hoogendoorn onder dank voor de verrichte werkzaamheden wordt gedechargeerd voor het boekjaar 2015.
De GK Zwijndrecht heeft een aanvraag ingediend voor steun bij het onderhouden van haar predikant ds. L. Heres voor het jaar 2017. De synode stemt in met de toekenning van deze steun aan de GK Zwijndrecht.

Benoeming deputaten

Als deputaten visitatoren worden voor een jaar benoemd ds. L. Heres, ds. J.R. Visser, ds. R. van der Wolf en de broeders J.H. Jansen, J. Peters, L. Roorda en D. Vonkeman. Ds. J. R. Visser zal het initiatief nemen voor de onderlinge verdeling van de werkzaamheden.
Als deputaat-scriba wordt voor een jaar herbenoemd br. J.F. de Leeuw.

Tot deputaten appelzaken worden voor een periode van 2 jaar benoemd ds. E. Hoogendoorn, J. Schuller, ds. J.R. Visser (samenroeper) en br. G.H. Werkman. Aan de kerken wordt gevraagd met voorstellen te komen voor de vervulling van de 2 vacatures.
De synode besluit 4 binnengekomen bezwaarschriften tegen een besluit van de vorige synode in handen te stellen van deze deputaten.

Aanwijzen consulenten

Ds. J.R. Visser wordt aangewezen als consulent voor de twee vacante kerken GK Dalfsen e.o. en GK Kampen (Ichthus).
Het aanwijzen van een consulent voor de GK Assen Boerakker wordt aangehouden.

Synode Contracta

De GK Zwolle e.o. en de GK Dalfsen e.o. worden aangewezen voor het beleggen van een synode contracta ingeval bij een beroep naar art. 6 KO of een ontslag naar art. 7 KO niet gewacht kan worden tot de eerstkomende synode.

Emeritering

De raad van de GKKampen verzoekt de synode goedkeuring te verlenen aan de emeritering van zijn predikant ds. E. Hoogendoorn. Nadat de daarvoor vereiste stukken door twee leden van het moderamen zijn gecontroleerd en in orde bevonden besluit de synode m.i.v. 1 november 2016 ds. E. Hoogendoorn op de meest eervolle wijze emeritaat te verlenen. De akte van emeritering wordt voorgelezen. De predikant en zijn kerkenraad ontvangen een afschrift hiervan.
Namens de synode spreekt de preses ds. Hoogendoorn toe. Hij memoreert de bijna 44 jarige dienst die deze mocht verrichten in het midden van de Gereformeerde Kerken, waarvan de laatste jaren in ons kerkverband. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit voor wat de Here daarin heeft gegeven en wenst ds. Hoogendoorn een gegunde rust toe.
Hij wenst de kerk te Kampen alle kracht toe als vacante gemeente en hoopt dat ze weer een eigen dienaar mag ontvangen.
Ds. Hoogendoorn dankt de preses voor zijn goede woorden. Hij is de Here dankbaar Die hem de genade gaf de kerken zoveel jaren te mogen dienen, ook door crises heen. Hij wijst op de gezegende situatie waarin het kerkverband op dit moment verkeert en spreekt de hoop uit dat de Here het kerkverband blijft zegenen en velen tot zegen mag stellen.
De GKHardenberg wordt als naburige kerk van de GKKampen aangewezen om het kerkverband te vertegenwoordigen bij de afscheidsdienst op 30 oktober a.s. in Kampen.

Beknopte presentatie van de GKN

De Commissie van Samenwerking en Structuur legt aan de synode een geheel herziene tekst van de ‘Beknopte presentatie’ voor waarmee de GKN zich publiek naar buiten presenteert.
De synode stelt de definitieve tekst hiervan vast.

Contact met de DGK

De vergadering besluit een eerste ronde te houden voor de bespreking van een schrijven van deputaten ACOBB en twee binnen gekomen stukken m.b.t. het contact met de DGK van respectievelijke de GK Assen Boerakker en de GK Zwijndrecht e.o.
Alvorens de vergadering daarvoor in comité gaat, onderstreept de preses ds. Visser het hartelijke begeren en de wil om kerkelijke gemeenschap te zoeken met allen die op het zelfde fundament van Gods Woord en de gereformeerde belijdenis staan. De wil om samen te leven met al Gods kinderen is het startpunt van onze bespreking. Die wil is door de GS van 12 maart uitgesproken en verwoord in het schrijven aan de GS van de DGK. Die wil spreken we ook nu publiek uit.
Op de voortgezette zitting van de synode zal de bespreking – in comité – worden voortgezet.

Schorsing van de vergadering

Op voorstel van de preses wordt om 15.00 uur besloten de vergadering te schorsen en voort te zetten op DV zaterdag 17 december 2016.
Nadat ds. E. Hoogendoorn is voor gegaan in dankgebed schorst de preses de vergadering.

Namens het moderamen,
Ds. E. Hoogendoorn (assessor).

download dit verslag als PDF