Kort verslag van 2e zitting GS GKN Dalfsen 24 november 2018

Opening

De preses dr. A. Bas heropent de vergadering. Hij leest Psalm 33, laat zingen Psalm 33: 8 en gaat voor in gebed.

Er zijn enkele wijzigingen in de presentie. De GK Zwolle e.o. en de GK Hardenberg e.o. zijn aanwezig met een primi en een secundus afgevaardigde. Namens de SERK is ds. R. Schuster aanwezig in de plaats van dr. V.E. d’Assonville. De preses heet allen hartelijk welkom. In het bijzonder de adviseur ds. Hoogendoorn die bij de 1e zitting niet aanwezig kon zijn. Hij feliciteert ds. Schuster met zijn bevestiging als predikant en wenst hem Gods zegen toe.

Op uitnodiging van dr. Bas betuigen de leden van de synode hun instemming met de Drie Formulieren van Eenheid door te gaan staan.

Deputaten Ad-examina

In comité wordt gesproken over een verzoek om te mogen preken. Aan deputaten Ad-examina

wordt opdracht gegeven na te gaan en met een concreet advies te komen over de vraag of dat wat wordt gevraagd mogelijk is en, zo ja, welke voorwaarden daaraan gesteld moeten worden. Dit betekent dat het verzoek op de volgende synode opnieuw zal dienen. Eventueel, als dat allemaal mogelijk blijkt en duidelijk is, kan er dan een examen plaatsvinden.

Deputaten Buitenlandse kerken

Ingekomen is een ontvangstbevestiging van het door de synode Boerakker d.d. 17 maart 2018 bij de Free Reformed Church of Australia ingediende verzoek tot het formaliseren van de contacten met de FRCA. Ds. Visser heeft in Australië met de FRCA deputaten gesproken. De GKN krijgt een antwoord met daarin aanwijzingen voor de te volgen procedure voor het indienen van een verzoek tot het aangaan van een zusterkerkrelatie.

Van de Reformed Churches in Japan is een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van hun synode op 8-10 oktober 2018. Deputaten hebben deze uitnodiging schriftelijk beantwoord.

Op voorstel van deputaten wordt besloten punt 4 van de instructie te wijzigen in:

  1. Contact zoeken met kerken van gereformeerde belijdenis via de International Conference of Reformed Churches (ICRC) door:
  • voor zover het mogelijk is als waarnemer aanwezig te zijn,
  • te streven naar toetreding als lidkerk.

Verslag doen van de contacten die er geweest zijn.

Op voorstel van deputaten wordt besloten een brief te doen uitgaan naar de Generale Synode van de Canadian Reformed Churches, Edmonton 2019, met het verzoek tot een zusterkerkrelatie.

Deputaten Commissie Financieel Beheer (CFB)

De vergadering neemt kennis van een toelichting van de CFB op de regeling steun aan predikanten die uit een ander kerkverband overkomen.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de kascontrole CFB 2017. Onder dank voor de verrichte werkzaamheden wordt de penningmeester gedechargeerd over het boekjaar 2017.

Nadat besloten is het quotum voor 2019 vast te stellen op € 40,00 per lid wordt de begroting voor 2019 vastgesteld. Bij het vaststellen van de hoogte van het quotum is rekening gehouden met de eerder vastgestelde bijdrage aan GK Hardenberg voor steun aan het RTS.

Deputaten Visitatoren

In de kerken GK Assen-Boerakker, GK Zwolle e.o., GK Ede e.o. en GK Hardenberg e.o is visitatie gedaan. In comité worden de verslagen daarvan voorgelezen. Het verslag van de visitatie in GK Zwijndrecht e.o. is nu niet aanwezig, De visitaties in de GK Dalfsen en de GK Kampen moeten nog plaatsvinden.

Benoemingen

Een aantal deputaten treden periodiek af, anderen hebben ontheffing gevraagd. In comité worden in de ontstane vacatures benoemd dan wel herbenoemd:

–  als deputaten CFB: br. C.G. Broeks en zr. A.M. Prins voor de reguliere periode van 3 jaar en C.M. Blootens voor één jaar;

–  als deputaten Appelzaken: ds. E. Hoogendoorn, br. J. Schuller, ds. J.R. Visser en br. G.H. Werkman;

–  als deputaten Ad-examina: ds. A. de Jager en ds. R. van der Wolf;

–  als deputaat-scriba: br. J.F. de Leeuw.

De deputaten die aftreden zullen allen worden bedankt voor hun inzet en verrichte werkzaamheden.

Rondvraag naar art 41 KO

In comité vraagt de preses aan de afgevaardigden van de kerken of de ambtelijke diensten voortgang hebben of de besluiten van de meerdere vergadering worden nageleefd en of er iets is waarbij de kerken het oordeel of hulp van de synode nodig hebben voor de goede voortgang van hun plaatselijk kerkelijk leven.

Persoonlijke rondvraag

Ds. De Jager  bedankt de vergadering voor de ruimte en het vertrouwen dat hij kreeg om als  adviseur aan de vergadering te mogen deelnemen, hij geeft aan dat het aanmerkelijk heeft bijgedragen aan de nadere kennismaking.

Br. De Voogd deelt mee dat GK Ede e.o. is gestart met het beroepingswerk voor het vervullen van de vacature van predikant. De preses wenst de gemeente hierbij wijsheid en de zegen van de Here toe.

Br. A. Pullen van de kerk te Hardenberg vraagt of het een idee is om, met het oog op de invoering van de HSV, iets te doen aan een gezamenlijk inkoop beleid voor een HSV uitgave gecombineerd met het gereformeerd kerkboek. Navraag heeft geleerd dat daar mogelijkheden voor zijn mits er voldoende exemplaren worden afgenomen. Andere afgevaardigden bevestigingen deze informatie. Het idee krijgt veel bijval. Het is zinvol hierover contact op te nemen met de DGK. Afgesproken wordt dat de kerken die besluiten de HSV te gaan gebruiken en belangstelling hebben voor een gezamenlijke aanschaf, dit melden aan de deputaat-scriba.

Volgende Generale Synode

De synode wijst de Gereformeerde Kerk Ede e.o. aan als samenroepende kerk voor de volgende Generale Synode die D.V. op 23 maart 2019 gehouden zal worden. Aanvang is 10.00 uur.

Censuur naar art 48 Kerkorde

De preses stelt vast dat censuur zoals bedoeld in KO art 48 niet geoefend behoeft te worden.

Sluiting

Nadat de preses dr. Bas is voorgegaan in gebed sluit hij de vergadering.

Namens het moderamen

Assessor, ds. J.R. Visser

 

download dit verslag als PDF