Kort verslag GS maart 2019

Kort verslag van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland Ede 23 maart 2019

Opening

Namens de samenroepende kerk, de Gereformeerde Kerk Ede e.o., opent br. A. Bolt de vergadering. Hij leest 2 Korinthe 4:1-6, staat in het bijzonder stil bij vers 6, gaat voor in gebed en laat zingen Psalm 89: 7 en 8. Br. Bolt heet de afgevaardigden, de adviseurs en de aanwezigen op de publieke tribune van harte welkom. De samenroepende kerk doet onderzoek naar de geloofsbrieven. Alle primi-afgevaardigden zijn aanwezig.

Constituering van de vergadering

In het moderamen worden verkozen ds. J.R. Visser als preses, ds. R. van der Wolf als scriba en ds. L. Heres als assessor. Br. Bolt verklaart de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland Ede 23 maart 2019 voor geconstitueerd. Het moderamen gaat in overleg om de vergadering verder voor te bereiden.

Opheffing onder zorgstelling

De synode besluit de onder zorgstelling van de GK Harderwijk e.o. bij de kerkenraad van de GK Zwolle e.o. op te heffen en de afgevaardigden van de GK Harderwijk e.o. toe te laten tot de vergadering.

Instemming met de belijdenis

De preses, ds. Visser, verzoekt de afgevaardigden, door te gaan staan, hun instemming met de Drie Formulieren van Eenheid te betuigen.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

Deputaten studiebegeleiding

In comité bespreekt de synode het rapport van deputaten studiebegeleiding studenten theologie inzake noodzakelijk aanvullend onderwijs aan, op dit moment, zeven studenten. Naar aanleiding daarvan besluit de synode:

 • aan de kerkenraden van de GK Hardenberg e.o. en de GK Zwolle e.o. te vragen hun predikanten gedeeltelijk vrij te stellen van ambtelijke arbeid in hun gemeentes tot oktober 2019.
 • de predikanten J.R. Visser en R. van der Wolf en een nader te benoemen broeder uit de GKN op te dragen, in overleg en in samenwerking met de overige studiebegeleiders en het RTS, de GS van oktober 2019 te dienen met een uitgewerkt voorstel over de organisatie, de instructie, de voortgang en de bekostiging van aanvullend onderwijs in de komende jaren. Voor wat betreft de kosten en bekostiging dient advies ingewonnen te worden bij de CFB.
 • de predikanten J.R. Visser en R. van der Wolf op te dragen in de tussenliggende periode en tot aan de GS van oktober 2019 zorg te dragen voor intensieve studiebegeleiding en waar nodig aanvullend onderwijs van en aan studenten in de theologie, die het verlangen hebben predikant te worden binnen de GKN.

In comité neemt de synode kennis van het eindverslag van de stage van br. A. Jongeneel.

Deputaten Ad examina

De GS stelt vast dat behandeling van het advies inzake preekbevoegdheid vervalt.

Deputaten Buitenlandse kerken

De deputaten van de CanRC hebben aan hun synode advies uitgebracht inzake het verzoek van de GKN tot het aangaan van een zusterkerkrelatie. Van dat advies zijn onze deputaten Buitenland op de hoogte gebracht. De GS neemt kennis van het voornemen van deputaten Buitenland om een brief te sturen aan deputaten van de CanRC. Ze zullen er in die brief op aandringen om de GKN als op zichzelf staande kerken te beoordelen.

Deputaten CFB

De GS neemt onder dank voor de verrichte werkzaamheden kennis van het verslag en de jaarstukken over het boekjaar 2018.

Deputaten Eenheid gereformeerde belijders

Een afvaardiging van deputaten Egb heeft aan deputaten ACOBB van de DGK een toelichting gegeven op de besluiten van de GS van 6 oktober 2018 ten aanzien van het herkennen van DGK als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten.

Naar aanleiding van een verzoek van deputaten ACOBB van de DGK, een verzoek dat gedaan is met het oog op het bijeenroepen van een vervroegde DGK-synode, heeft de synode besloten aan deputaten Eenheid gereformeerde belijders op te dragen om, binnen het kader van de uitspraken van de GS van 6 oktober 2018 inzake het herkennen van de DGK, met deputaten ACOBB nog een toelichtend gesprek over de katholiciteit van de kerk te voeren.

Deputaten Egb hebben gesproken met de Commissie Interkerkelijke Contacten van de HHK. Afgesproken is dat in een volgend gesprek wordt gesproken over de prediking.

Deputaten laten weten dat een gesprek met deputaten van de CGK, op verzoek van CGK, i.v.m. drukke werkzaamheden, op een later moment zal worden ingepland.

Deputaten Visitatoren

In comité neemt de synode kennis van het verslag van de visitatie in de GK Zwijndrecht e.o. De visitaties in de GK Dalfsen en de GK Kampen moeten nog plaatsvinden.

Deputaat-Scriba

Voor 29 maart 2019 staat een gesprek gepland van deputaten liturgische voorzieningen van de DGK en de deputaat-scriba van de GKN met uitgever/drukker Jongbloed over de mogelijkheden en voorwaarden voor een uitgave van de HSV met Gereformeerd Kerkboek.

Acta en uitgegane stukken

De Acta van de GS van 6 oktober 2018 worden vastgesteld. De genomen besluiten zijn uitgevoerd. Zaken die nog openstaan worden benoemd. Er zijn geen vragen over de stukken die in de periode 6 oktober 2018 tot 23 maart 2019 zijn uitgegaan.

Voorstellen en instructies uit de kerken

 • GK Zwolle e.o.
  De GS besluit de kerkenraad van de GK Zwolle e.o. en zijn predikant te ontheffen van de onder zorgstellingstaak t.a.v. de GK Harderwijk e.o.
 • GK Assen-Kornhorn
  De GS besluit, onder voorbehoud van het insturen van een verklaring inzake de goedkeuring door de gemeente zoals bepaald in art 6 van de Kerkorde, de beroeping van ds. L. Heres door de GK Assen-Kornhorn goed te keuren.
 • GK Hardenberg e.o.
  De GS besluit de instructie voor de steunverlenende kerk voor het RTS, op hoofdlijnen vast te stellen. In onderling overleg zullen de GK Hardenberg en de deputaat-scriba de tekst van de instructie definitief invullen.
 • GK Zwijndrecht e.o.
  De GS besluit ds. A. Geelhoed, lid van de GK Zwijndrecht e.o., te erkennen als emeritus predikant binnen het kerkverband van de GKN.

Benoemingen

De GS besluit:

 • J.R. Visser aan te wijzen als consulent van de GK Harderwijk e.o.;
 • de GK Ede e.o. aan te wijzen als naburige kerk voor de GK Harderwijk e.o.;
 • A. Bas aan te wijzen als consulent van de GK Zwijndrecht e.o.;
 • de broeders G.H. Werkman en J.A. Heida te benoemen voor het controleren van de boeken van de penningmeester van de CFB over het jaar 2018;
 • A. Bas, br. R. Groeneveld, ds. L. Heres, ds. J.R. Visser en ds. R. van der Wolf te benoemen als visitatoren voor een periode van 1 jaar.

Rondvraag naar art 41 KO

Navraag leert dat de ambtelijke diensten in de kerken goede voortgang hebben, dat de besluiten van de meerdere vergadering worden nageleefd en er geen zaken zijn waarbij de kerken het oordeel of hulp van de synode nodig hebben voor de goede voortgang van hun plaatselijk kerkelijk leven.

Persoonlijke rondvraag

Br. J.W. Meijer bedankt de vergadering voor het besluit de onder zorgstelling van de GK Harderwijk e.o. op te heffen en het daarin gegeven vertrouwen.

Volgende Generale Synode

De synode wijst de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. aan als samenroepende kerk voor de volgende Generale Synode die D.V. op 2 november 2019 gehouden zal worden. Aanvang is 10.00 uur.

Censuur naar art 48 Kerkorde

De preses acht censuur zoals bedoeld in KO art 48 niet nodig.

Sluiting

Nadat de assessor ds. L. Heres is voorgegaan in gebed sluit de preses de vergadering.

Namens het moderamen,

Assessor, ds. L. Heres

Download dit verslag als PDF