Kort verslag GS 2023 18 november

Generale Synode Kampen

Gereformeerde Kerken Nederland

Kort Verslag van de voortgezette zitting op 18 november 2023 te Harderwijk

De preses heropent de vergadering en begint met het laten zingen van psalm 25:1,2. Vervolgens gaat hij voor in gebed en leest achtereenvolgens uit de Schrift psalm 84 en Johannes 17:20-22.

In de morgensessie is de synode in een besloten vergadering bijeen. Aan het einde hiervan wordt het comité opgeheven en wordt er eerst van een lunch genoten voor het vervolg in de middagvergadering.

In de middagvergadering worden er een aantal algemene onderwerpen behandeld. Deputaten art. 49 KO brengen rapport uit en geven de synode, gezien de werkdruk, het advies om bij de benoemingen uit elke classis één extra deputaat aan te stellen.

Vanuit classis Zuid ligt er een voorstel om het reglement van de examina voor kandidaten en studenten in de theologie aan te passen. De kern van het voorstel is een uitbreiding van de examens en daarbij dat het preparatoir in plaats van het peremptoir examen het meest uitgebreid wordt. Hierover wisselt de vergadering argumenten voor en tegen uit en het voorstel wordt niet aangenomen. Eveneens ligt er een voorstel van classis Noord om, aangezien de kerken nu een eigen opleiding hebben, een schriftelijk getuigschrift van deze opleiding als toelatingsvoorwaarde op te nemen in het examenreglement voor de toelating tot de dienst des Woords. Na een korte beraadslaging wordt dit voorstel aangenomen.

Vervolgens komen de rapporten van het financiële deputaatschap aan de orde. Voordat die besproken worden dankt de preses van de synode aftredend deputaat, broeder Roorda, voor zijn zorgvuldige werk en jarenlange trouwe dienst. De verschillende financiële stukken passeren de vergadering. Het belangrijkste dat voorligt is het jaarlijkse quotum dat per lid wordt afgedragen aan het landelijke kerkverband. In verband met de verantwoordlijkheden van de classes is het noodzakelijk dat deze zelf ook financiële middelen krijgen en beheren. Daarvoor zijn voorstellen gedaan en deze worden na beraadslaging aangenomen. De afdracht per lid wordt derhalve onderverdeeld in een landelijke en een classicale component. Voor deze laatste wordt een advies naar de twee classes gestuurd. Het rapport van de financiële boekhouding wordt besproken en daaruit blijkt dat die door de controlerende kerken akkoord is bevonden. De vergadering neemt er met dankbaarheid kennis van en de deputaten CFB worden hartelijk bedankt.

Daarmee is deze zitting ten einde gekomen. Ds. Van der Wolf gaat voor in dankgebed en de preses schorst de vergadering tot vrijdag 1 december aanstaande, om 09:30.