Concept agenda buitengewone Generale Synode 29 februari 2020

Concept agenda

van de buitengewone Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland samen te komen op zaterdag 29 februari 2020 te Harderwijk
Locatie: Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk
Aanvang: 10.00 u.

 1. Opening namens de samenroepende kerk GK Harderwijk e.o.
 2. Onderzoek van en rapport over de geloofsbrieven
 3. Constituering van de vergadering en samenstellen van het moderamen
 4. Instemming met de belijdenis
 5. Vaststelling van de agenda
 6. Correspondentie ingekomen stukken
  6.1. Aanvraag toelating tot het ambt van dienaar van het Woord door br. A. Jongeneel
  6.2. Verzoek van GK Zwijndrecht e.o. en de GK Kampen voor het bijeenroepen van een buitengewone Generale Synode i.v.m. peremptoir examen kandidaat A. Jongeneel
 7. Peremptoir examen volgens Regeling examina GKN
  7.1. Aanwijzen commissie, onderzoek vereiste stukken
  7.2. Preekvoorstellen, vaststellen bekwaamheid om Gods Woord te bedienen
  7.3. Voortgezet examen:
  7.3.1. Exegese Oude Testament
  7.3.2. Exegese Nieuwe Testament
  7.3.3. Kennis van de gereformeerde dogmatiek
  7.3.4. Kennis van de Heilige Schrift
  7.3.5. Kennis van de symboliek
  7.3.6. Kennis van de kerkgeschiedenis
  7.3.7. Kennis van de ethiek
  7.3.8. Kennis van de ambtelijke vakken
  7.3.9. Kennis van het kerkrecht
  7.4. Beoordeling
  7.5. Toelating tot het ambt van dienaar van het Woord
 8. Persoonlijke rondvraag
 9. Censuur naar artikel 48 KO
 10. Sluiting