Kort verslag 1e zitting GS GKN Dalfsen 6 oktober 2018

Kort verslag van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland Dalfsen 6 oktober 2018

Opening

Namens de samenroepende kerk, de Gereformeerde Kerk Dalfsen, opent dr. A. Bas de vergadering. Hij leest Psalm 85, staat kort stil bij vers 9, laat zingen Psalm 122: 3 en gaat voor in gebed. Dr. Bas vertelt in zijn openingswoord iets over de GK Dalfsen e.o. en heet allen van harte welkom. De samenroepende kerk doet onderzoek naar de geloofsbrieven. Alle primi-afgevaardigden zijn aanwezig. Verder zijn aanwezig dr. V.E. d’Assonville en br. M. Linderkamp namens de SERK en ds. A. de Jager als adviseur. Adviseur ds. Hoogendoorn is door ziekte verhinderd. Op voorstel van de kerk te Dalfsen wordt aan br. A. Jongeneel in het kader van zijn stage toestemming verleent de vergadering geheel bij te wonen.

Constituering van de vergadering

In het moderamen worden verkozen dr. A. Bas als preses, ds. L. Heres als scriba en ds. J.R. Visser als assessor. Dr. Bas verklaart de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland voor geconstitueerd. Het moderamen gaat in overleg om de vergadering verder voor te bereiden. 

Instemming met de belijdenis

De preses dr. Bas, verzoekt de afgevaardigden hun instemming met de Drie Formulieren van Eenheid te betuigen. De afgevaardigden betuigen hun instemming door te gaan staan.

 Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld. Op voorstel van het moderamen wordt eerst gesproken over zusterkerkrelatie SERK, rapport HSV, schrijven DGK, rapport Eenheid gereformeerde belijders,

en regeling steun RTS. Daarna komen de andere agendapunten aan de orde.

Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirchen in Deutschland (SERK)

Met dank aan de Here wordt kennis genomen van het besluit van de SERK om de uitnodiging tot het aangaan van een zusterkerkrelatie met de GKN te aanvaarden. Op uitnodiging van de preses richt br. M. Linderkamp zich tot de vergadering met de woorden van Psalm 133 en brengt namens ds. S. Heck en ouderling R. Schuster van de kerk te Heidelberg en dr. V.E. d’Assonville en ouderling M. Linderkamp van de kerk te Hannover de groeten over van de SERK.

Herziene Statenvertaling (HSV)

In aanwezigheid van deputaten J.P.C. Vreugdenhil en J. van Tongeren wordt het rapport  HSV besproken. De synode besluit de HSV vrij te geven voor gebruik in de erediensten. Onder dank voor de verrichte werkzaamheden en het uitgebreide rapport worden deputaten gedechargeerd.

Reformatorisch Theologisches Seminar te Heidelberg (RTS)

In het kader van de zendingsroeping wordt de GK Hardenberg e.o. aangewezen voor het RTS op te treden als steunverlenende kerk. De kerk te Hardenberg wordt gemachtigd voor dit jaar van de kerken een quotum van € 40,- per ziel te vragen. De kerk van Hardenberg zal de volgende synode dienen met een instructie voor de steunverlenende kerk.

De Gereformeerde Kerken (hersteld)

Een schrijven van de GS van de DGK Lansingerland en het rapport van deputaten Eenheid gereformeerde belijders inzake de voortgang van het oriënterende gesprek met DGK worden besproken. De synode besluit naar aanleiding daarvan uit te spreken:

  1. De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) herkennen De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK) op basis van hun publieke belijdenis en op de gevoerde gesprekken als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten.
  2. Het door DGK bedoelde gesprek kan niet worden hervat zonder de uitspraak van DGK dat de GKN herkend worden als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten.
  3. Op basis van de herkenning van de DGK als kerken die staan op het fundament van Schrift en belijdenis kan samenwerking worden gezocht op het terrein van ethische onderwerpen e.a.

Een schrijven aan de GS van de DGK wordt vastgesteld. Daarin wordt er bij GS van de DGK op aangedrongen de in besluit 2 genoemde uitspraak te doen. De volledige besluiten en de brief zullen op de GKN site worden gepubliceerd.

Acta en uitgegane stukken

De Acta GS 17 maart 2018 en de Acta GS 18 mei 2018 worden vastgesteld. De genomen besluiten zijn uitgevoerd en er zijn geen zaken die openstaan.

Voorstellen uit de kerken

De GK Ede e.o. stelt voor de werkwijze preekvoorziening te wijzigen. De vergadering vindt het niet nodig hierin een besluit te nemen. Het is een zaak van de preekvoorzieners. De predikanten staan open voor de in het voorstel aangedragen ideeën.

Op verzoek van GK Dalfsen en GK Kampen wordt GK Hardenberg aangewezen als naburige kerk voor beide gemeenten. Dit omdat dr. A. Bas predikant is van zowel Dalfsen als Kampen.

Begeleiding studenten theologie

Er zijn op dit moment 3 studenten die theologie studeren. Ook is er een student die is afgestudeerd en nu stage loopt en er is een student die zich via een HBO bachelor voorbereidt op een studie in Apeldoorn. Gebleken is dat begeleiding gewenst en nodig is. De predikanten A. Bas, L. Heres, J.R. Visser en R. van der Wolf worden voor een periode van 7 jaar benoemd als begeleiders. De kerken die hiervoor hun predikant afstaan zullen via de CFB een vergoeding van € 5000,- per jaar ontvangen. De vergoeding wordt jaarlijks door de CFB geïndexeerd. Peildatum is 1 december 2017

Voortgezette vergadering

Voor het veder afhandelen van de agenda wordt besloten de vergadering voort te zetten op zaterdag 24 november 2018 in Harderwijk.

Nadat de preses is voor gegaan in dankgebed schorst hij om 15.00 uur de vergadering.

 

Namens het moderamen

 

Assessor, ds. J.R. Visser

download dit verslag als PDF