Concept agenda Generale Synode Kampen 2023

Concept agenda

van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, Kampen 2023,
in eerste zitting bijeen te komen op zaterdag 4 november 2023 in de Bethelkerk, De Wittenhagen 28, 3843 GJ Harderwijk, aanvang 10.00 uur.

 1. Opening namens de samenroepende kerk de Gereformeerde Kerk Kampen
 2. Onderzoek van en rapport over de geloofsbrieven
 3. Constituering van de vergadering en samenstellen van het moderamen
 4. Instemming met de belijdenis
 5. Vaststelling van de agenda
 6. Ingekomen stukken
 7. Voorstellen en instructies
 8. Rapporten
  a. deputaten Appelzaken
  b. deputaten Begeleiding studenten
  c. deputaten Buitenlandse kerken
  d. deputaten Eenheid gereformeerde belijders
  e. deputaten Commissie Financieel beheer
  f. deputaten art 49 KO
  g. deputaat-scriba
  h. steunverlenende kerk voor het RTS
  i. adresvoerende en archiefbewarende kerk
  j. controlerende kerk archief, archiefbewarende kerk
  k.controlerende kerk boeken, bescheiden en gelden quaestor deputaten CFB
  l. controlerende kerk boeken, bescheiden en gelden steunverlenende kerk
 9. Benoemingen
 10. Persoonlijke rondvraag
 11. Aanwijzen samenroepende kerk, vaststellen datum, tijd en plaats volgende synode
 12. Procedure vaststellen Acta
 13. Censuur naar artikel 48 K.O.
 14. Sluiting