Kort verslag GS 2023 1 en 2 december

Generale Synode Kampen

Gereformeerde Kerken Nederland

Kort Verslag van de voortgezette zittingen op 1 en 2 december 2023 te Harderwijk

De preses heropent de vergadering en begint met het laten zingen van Gezang 31:1,2,3. Vervolgens gaat hij voor in gebed en leest vervolgens uit de Schrift Openb. 7:9-17. Hij heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder de afgevaardigden van de buitenlandse kerken die voor deze zitting waren uitgenodigd.

Voor het grootse deel is de zitting van 1 december gewijd aan de behandeling van het rapport van de deputaten buitenlandse kerken (BK). Voorafgaande aan de bespreking van het rapport krijgen de afgevaardigden van deze kerken gelegenheid zich voor te stellen. Achtereenvolgens spreken de vertegenwoordigers van de SERK (Duitsland), de OPC (VS), de FRCA (Australië) en de CanRC (Canada). De VGKSA (Zuid-Afrika) waren niet vertegenwoordigd. De afgevaardigden brengen de groeten over namens hun kerkverbanden en stellen zich voor. Van hun kant spreken ze uit dat ze de GKN zien als trouwe kerken van Christus. De preses dankt hen voor hun goede woorden en hun zegenwensen en benadrukt de gezamenlijke wereldomvattende opdracht van de kerk.

Na de pauze wordt het rapport met bijbehorende voorstellen besproken. Na wat ordevoorstellen komt het tot een bespreking van de differentiatie van de verschillende kerkelijke relaties. De leidende vraag in het opstellen van het te hanteren kader hierin is wat we voor elkaar kunnen betekenen. Een voorgaande synode had de opdracht gegeven om zusterkerkrelaties aan te gaan met de FRCA, de CanRC en de VGKSA (Zuid-Afrika) en daarom werden de contacten voornamelijk met hen aangeknoopt. Na een tweetal amendementen wordt het voorstel van de deputaten BK als kader voor de verschillende relaties met buitenlandse kerken aangenomen. Dat betekent eveneens dat er een uitnodiging gaat naar de FRCA, de VGKSA en de CanRC om te komen tot een zusterkerkrelatie. In geval van de CanRC is dat een herhaalde uitnodiging. Bovendien wordt de uitnodiging van de OPC om een corresponderende relatie aan te gaan aanvaard.

Na de lunchpauze wordt het rapport van GK Hardenberg, die de contacten onderhoudt met het RTS, in Heidelberg behandeld. Het RTS krijgt de gelegenheid om tekst en uitleg te geven van de missie en de activiteiten van het RTS. Het RTS kunnen we zien als een zendingsproject in Duitsland en ontvangt daarin steun van onder andere de GKN. De vraag vanuit Heidelberg aan de GKN is om dit project te blijven steunen en onder de aandacht te brengen in de kerken. Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om het gevraagde quotum per ziel van 40,- naar 45,- te brengen. Na enige discussie wordt dit aldus vastgesteld.

Daarmee is de zitting op vrijdag beëindigd en gaat br. Veening voor in dankgebed, waarna de preses de vergadering schorst tot zaterdag 2 december om 09:30.

Op zaterdagmorgen 2 december heropent de preses de vergadering en wordt gezongen Psalm 122 alle drie de verzen. De preses leest Psalm 133 en haalt daaruit naar voren dat het er daar om gaat dat de zegen bij God vandaan neerdaalt. De eenheid van de kerk, die voorwerp van behandeling is in deze zitting, is het werk van Christus en wij hebben dat werk te ontvangen uit Gods hand.

Nagenoeg de gehele dag is gereserveerd voor de behandeling van het rapport van de deputaten EGB met daarbij het rapport van de gezamenlijke deputaten van EGB en ACOBB. In dit rapport staan de voorstellen om de DGK te erkennen als kerken van Christus en de daaruit voortkomende voorstellen om over te gaan tot daadwerkelijke eenheid. De deputaten EGB, ds. L. Heres en br. J. Hartog, worden door de preses welkom geheten en krijgen de gelegenheid het rapport toe te lichten. De deputaten geven een korte beschrijving van het proces dat te bestempelen valt als: ‘Van spannend naar ontspanning.’

Vervolgens wordt er gesproken over het eerste voorgestelde besluit uit het gezamenlijke rapport, wat betekent de daadwerkelijke erkenning van de DGK als kerken van Christus die staan op het fundament van apostelen en profeten. In de bespreking krijgen deputaten telkens gelegenheid om tussen de spreekronden door vragen te beantwoorden. Het voorgestelde besluit 1 uit het rapport wordt met algemene stemmen aangenomen, waarmee de synode van de GKN de DGK erkent als kerk van Christus.

Vervolgens begint gelijk de bespreking over het tweede voorstel van het rapport wat handelt over de openstelling van de kansels voor elkaar predikanten, voor het aanvaarden van elkaars ambten en van elkaars attestaties. De vergadering is het er over eens dat dit voorstel een natuurlijke consequentie is van het eerste besluit. Na wat discussie over formulering wordt ook dit voorstel met algemene stemmen aangenomen. De preses benadrukt het bijzondere van deze twee besluiten en de vergadering zingt staande Psalm 133, alle verzen.

Voor de lunchpauze wordt vervolgens begonnen met het bespreken van het derde voorstel uit het deputatenrapport, dat gaat over het daadwerkelijke eenwordingsproces. De eerste twee besprekingsronden vinden plaats voor de middagpauze en daarin wordt het duidelijk dat er eenstemmigheid is over het feit dat er een traject ingeslagen moet worden dat leidt tot de daadwerkelijke eenwording van de twee kerkverbanden. Naast het deputatenvoorstel ligt er ook een alternatief voorstel van een synodecommissie.

Daarin wordt het originele voorstel zo gewijzigd dat er eerst zaken geregeld en afgestemd worden door de diverse bestaande deputaatschappen en een nieuw in te stellen deputaatschap, voordat de vereniging tot stand komt. Het originele EGB-voorstel voorzag erin dat de diverse zaken pas zouden worden afgestemd nadat de vereniging tot stand was gebracht. In de vergadering wordt duidelijk dat er een verschil van inzicht bestaat over de routekaart om te komen tot een functionerend kerkverband.

Na de lunchpauze wordt de bespreking voortgezet en zijn er ondertussen verschillende alternatieve voorstellen ingebracht. Na bespreking wordt het commissievoorstel aangaande besluit drie van het deputatenrapport met meerderheid van stemmen aangenomen. De synode van de GKN heeft nu een voorstel voor een proces tot eenwording gedaan en dat zou door de DGK synode overgenomen kunnen worden, eventueel na nadere afstemming.

Als laatste wordt er nog een aanvullend rapport besproken dat handelt over de gesprekken met de HHK, de CGK en de afgescheiden ‘GKv’s’ in Capelle, Urk en Vroomshoop. Het rapport met de voorstellen om de gesprekken voort te zetten worden aangenomen. De bespreking van de ingekomen brief van de HGK-BS (Bunschoten), wordt doorgeschoven naar 16 december.

Daarmee is deze zitting ten einde gekomen. Ds. d’Assonville gaat de aanwezigen voor in dankgebed en de preses schorst de vergadering tot zaterdag 16 december aanstaande, om 09:30.