Kort verslag van de derde zitting van de GS GKN d.d. 2 november 2019

Kort verslag van de derde zitting van de GS GKN d.d. 2 november 2019 gehouden op 1 februari 2020 te Harderwijk.

Heropening

De preses ds. A. Bas heropent om 10.00 uur de vergadering, leest Psalm 85, laat zingen Psalm 85: 3 en 4 en gaat voor in gebed. De kerken van Kampen, Zwijndrecht en Zwolle hebben ieder één afgevaardigde vervangen. De afgevaardigden van de SERK zijn verhinderd en adviseur ds. De Jager heeft zich afgemeld.

Rapport deputaten Appelzaken

Voor het behandelen van een rapport van deputaten Apelzaken gaat de synode in comité.

Deputaten Appelzaken zijn aanwezig. De afgevaardigden van de kerkelijke vergadering tegen wie het appel is ingesteld en afgevaardigden die bij de appelzaak betrokken zijn (geweest), zijn niet aanwezig of verlaten de vergadering. Bij de zaak betrokken visitatoren blijven de bespreking bijwonen, maar zullen zich van stemming onthouden.

Classis

Ter voorbereiding op het instellen van classes wordt een commissie bestaande uit de broeders J.F. de Leeuw en J.W. Meijer, ingesteld. Die commissie krijgt de volgende instructie mee:

In overeenstemming met de kerkorde en in aansluiting bij eerder genomen besluiten,

  1. met voorstellen te komen om de bestaande regelingen en instructies zodanig te wijzigen dat er classes worden ingesteld;
  2. met praktische voorstellen te komen inzake een classicale indeling en daarbij de vraag van de SERK rond de visitatie te betrekken;
  3. daarover te rapporteren aan de GS van oktober 2020.

Benoemingen

De synode besluit:

  • A. Scheele te benoemen als deputaat Buitenlandse kerken;
  • L. Groeneveld en br. H. Hutten te benoemen als deputaten Begeleiding studenten;
  • J.F. Bos te benoemen als deputaat Ad-examina;

De benoeming in de vacature deputaat(secretaris) Eenheid gereformeerde belijders en de benoeming in de vacature deputaat Appelzaken wordt aangehouden.

Sluiting

Nadat de preses is voorgegaan in gebed, sluit hij om 11.50 uur de vergadering.

Namens het moderamen, ds. L. Heres, assessor

download dit verslag als PDF