Kort verslag GS 2023 4 november

Generale Synode

Gereformeerde Kerken Nederland

Kort Verslag van de vergadering op 4 november 2023 te Harderwijk

Namens de samenroepende kerk, de Gereformeerde Kerk Kampen opent dr. A. Bas de vergadering. Hij heet de aanwezige afgevaardigden welkom, verder alle aanwezige belangstellenden, deputaten en vertegenwoordigers van buitenlandse kerken. Hij leest uit de Schrift Galaten 6:1-5. De preses geeft een overdenking naar aanleiding van dit Schriftgedeelte, en laat psalm 145 vers 3,4,5 zingen en gaat de aanwezigen voor in gebed.  Vervolgens spreekt hij uit dat hiermee de synode is geopend en nodigt alle afgevaardigden uit om plaats te nemen aan de synodetafel.

Als eerste wordt onderzoek gedaan naar de geloofsbrieven van de afgevaardigden door de samenroepende kerk. Deze blijken in orde te zijn. Eén primus afgevaardigde is verhinderd en vervangen door zijn secundus. Verder zijn alle primi afgevaardigden aanwezig. Onder leiding van de samenroepende kerk wordt er door de vergadering achtereenvolgens een preses, een scriba en een assessor verkozen.  

Het Moderamen bestaat uit:

– Ds. J.R.Visser, preses.

– Dr. A. Bas, scriba.

– Ds. P. Helmus, assessor.

Nadat het Moderamen plaats heeft genomen, wordt door alle leden instemming met de belijdenis gegeven door te gaan staan.

De preses schorst de vergadering en het moderamen gaat in beraad in voorbereiding voor de vaststelling van de agenda.

Voor het eerste deel van de agendabehandeling gaat de vergadering eerst in comité en nadat dit is opgeheven, wordt de agenda in grote lijnen vastgesteld voor de eerstvolgende vergaderdagen.

In hoofdlijn ziet de agenda er op voorstel van het Moderamen als volgt uit:

– 18 november 2023 in de morgen een besloten zitting,

– 18 november 2023 in de middag diverse onderwerpen,

– 1 december 2023 rapport deputaten Buitenlandse kerken,

– 2 december 2023 rapport deputaten Eenheid gereformeerde belijders,

Een aantal buitenlandse kerken, waarmee de GKN geen zusterkerkrelatie heeft, zijn voornemens de synode te bezoeken. Zij zullen als waarnemer worden toegelaten en krijgen gelegenheid zich op 1 december in de vergadering te presenteren.

De ochtendvergaderingen zijn gepland van 9:30 uur tot 12:30 uur en de middagvergaderingen van 13:30 uur tot 16:30 uur. Voor het vervolg van de invulling van de agenda zal het Moderamen de agendavoorstellen die gedaan zijn verder gaan uitwerken en aan de leden van de synodeleden doen toekomen.

De vergadering zingt psalm 122 vers 3 en de preses gaat voor in gebed. Vervolgens schorst hij de vergadering tot 18 november aanstaande, om 09:30.