Concept agenda GS 17 maart 2018

Concept agenda
van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland samen te komen op zaterdag 17 maart 2018 te Boerakker

Locatie: Kerkgebouw GK Assen Boerakker, Hoofdweg 70,  9362 RB Boerakker.
Aanvang: 10.00 u.

 1. Opening namens de samenroepende kerk GK Assen Boerakker
 2. Onderzoek van en rapport over de geloofsbrieven
 3. Constituering van de vergadering en samenstellen van het moderamen
 4. Instemming met de belijdenis
 5. Vaststelling van de agenda
 6. Vaststelling acta GS 7 oktober 2017
 7. Zaken uit acta GS 7 oktober 2017 en onderzoek naar uitvoering genomen besluiten
 8. Correspondentie uitgegane stukken
  • t/m 8.34 periode 7 oktober 2017 tot 17 maart 2018
 9. Correspondentie ingekomen stukken
  • Schrijven van ds. H.W. van Egmond en ds. H.G. Gunnink aan DGK en GKN;
  • Verslag kerkvisitatie 2016/ 2017 Zwijndrecht ( vertrouwelijk)
  • Schrijven CFB inzake declaraties commissies en deputaatschappen;
  • Schrijven CFB inzake steun aan overkomende predikanten;
  • Schrijven CFB inzake steun (vertrouwelijk};
  • Verslag gesprek VGKSA (vertrouwelijk);
  • Verslag gesprek CanRC (vertrouwelijk);
  • Uitnodiging informatie bijeenkomst over jubileum Synode Dordrecht:
  • Deputaten buitenlandse kerken, afschrift uitnodiging aan SERK;
  • GK Kampen aankondiging schrijven m.b.t. RTS Heidelberg;
  • GK Assen Boerakker, voorstel wijziging reglement studiefinanciering
  • Schrijven van CFB met jaarverslag 2017 (vertrouwelijk)

Ingekomen na 2 februari 2018:

 • GK Ede inzake ontbreken agendapunt
 • GK Kampen inzake RTS
 • Rapport deputaten begeleiding studenten met bijlage:
 • Studiemateriaal Congres Hermeneutiek 19 januari 2018
 • Deputaten begeleiding studenten met voorstel stage (vertrouwelijk)
 • Deputaten begeleiding studenten stageprogramma (vertrouwelijk)
 • Rapport deputaten Buitenlandse kerken
 1. Voorstellen en instructies uit de kerken
 2. Vragen uit de kerken (kerkelijke rondvraag)
 3. Rapporten, commissies, benoemingen
  • Deputaten Appelzaken,
  • Deputaten Begeleiding studenten,
  • Deputaten Ad-examina
  • Deputaten Buitenlandse kerken
  • Deputaten Commissie Financieel Beheer
  • Deputaten Eenheid gereformeerde belijders
  • Deputaten Visitatoren
  • Deputaten Herziene Staten Vertaling
  • Deputaat-scriba
  • Synode Contracta
 4. Rondvraag naar art 41 KO
 5. Persoonlijke rondvraag
 6. Aanwijzen samenroepende kerk, vaststellen datum, tijd en plaats volgende synode
 7. Censuur naar artikel 48 KO
 8. Sluiting