Concept agenda GS 23 maart 2019

van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland samen te komen op zaterdag 23 maart 2019 te Ede

Locatie: Kerkgebouw Elim Stakenberg 94, 6718 DG Ede

Aanvang: 10.00 u.

 1. Opening namens de samenroepende kerk GK Ede e.o.
 2. Onderzoek van en rapport over de geloofsbrieven
 3. Constituering van de vergadering en samenstellen van het moderamen
 4. Instemming met de belijdenis
 5. Vaststelling van de agenda
 6. Vaststelling acta GS GKN Dalfsen 6 oktober 2018
 7. Zaken uit acta GS 6 oktober 2018 en onderzoek naar uitvoering genomen besluiten
 8. Correspondentie uitgegane stukken
  1. t/m 8.44 periode 6 oktober 2018 tot 23 maart 2019   
 9. Correspondentie ingekomen stukken
  1. Afschrift schrijven deputaten ACOBB DGK aan deputaten Eenheid gereformeerde belijders GKN
  1. Schrijven G.J. Nordeman CRCA-SRN met afschrift schrijven aan synode CanRC 2019
  1. Schrijven GK Harderwijk e.o. inzake beëindiging onder zorgstelling
  1. Deputaten CFB, jaarverslag en jaarcijfers 2018
  1. Steunverlenende kerk GK Hardenberg e.o., voorstel instructie
  1. Deputaten Studiebegeleiding, rapport studiebegeleiding (vertrouwelijk)
  1. Deputaten studiebegeleiding, bijlage bij rapport studiebegeleiding (vertrouwelijk)
  1. Deputaten Ad-examina, advies mogelijkheid en voorwaarden preekbevoegdheid
  1. Schrijven GK Zwijndrecht e.o. inzake aanwijzen consulent
  1. Schrijven GK Zwijndrecht betreffende emerituspredikant ds. A. Geelhoed
 10. Voorstellen en instructies uit de kerken
 11. Vragen uit de kerken (kerkelijke rondvraag)
 12. Rapporten, commissies, benoemingen
  1. Deputaten Appelzaken,
  1. Deputaten Begeleiding studenten,
  1. Deputaten Ad-examina
  1. Deputaten Buitenlandse kerken
  1. Deputaten Commissie Financieel Beheer
  1. Deputaten Eenheid gereformeerde belijders
  1. Deputaten Visitatoren
  1. Deputaat-scriba
  1. Synode Contracta
 13. Rondvraag naar art 41 KO
 14. Persoonlijke rondvraag
 15. Aanwijzen samenroepende kerk, vaststellen datum, tijd en plaats volgende synode
 16. Censuur naar artikel 48 KO
 17. Sluiting