Commissie Financieel Beheer

De Commissie Financieel Beheer (CFB) is de door de Generale Synode benoemde commissie die tot taak heeft de gezamenlijke financiële- en beheerszaken te behartigen.

Secretaris: L.Roorda email: cfbgkn@gmail.com

Website: www.cfbgkn.nl

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Jaarrekening CFB begroting werkelijk werkelijk
2018 (EUR) 2017 (EUR) 2016 (EUR)
baten
Quota 50.580 50.580 46.740
Terug te vorderen lening student 9.545
Ontvangen rente  134  286
totaal baten (a) 50.580 60.259 47.026
lasten
Hulpbehoevende kerken 0 0 0
Hulpbehoevende studenten 0 0 9.345
Kosten steun overkomende predikant 0 13.434 0
Kosten begeleiding studenten 12.538
Kosten kerkverband en onkosten 1.000 1.272 822
Resultaat +/- 49.580 33.017 36.859
totaal lasten (b) 50.5800 60.259 47.026

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De door de GKN benoemde Commissie Financieel Beheer (CFB) heeft de opdracht middels het innen van quota bij de plaatselijke kerken op basis van het aantal kerkleden geldmiddelen in te zamelen.