Commissie Financieel Beheer

De Commissie Financieel Beheer (CFB) is de door de Generale Synode benoemde commissie die tot taak heeft de gezamenlijke financiële- en beheerszaken te behartigen.

Secretaris: L.Roorda email: cfbgkn@gmail.com

Website: www.cfbgkn.nl

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Jaarrekening CFB
begroting werkelijk begroting
2019 (EUR) 2018 (EUR) 2018 (EUR)
baten
Quota 40280,00 51960,00 50580,00
Giften 250,00
Ontvangen rente 21,36
totaal baten (a) 40280,00 52231,36 50580,00
lasten
Hulpbehoevende studenten 7500,00 6293,50 0,00
Kosten steun overkomende predikant 4478,00 0,00
Kosten begeleiding studenten 15500,00 15252,00
Kosten kerkverband en onkosten 1000,00 728,05 1000,00
Onkosten deputaatschappen 2500,00 1286,72
Bankkosten 250,00 193,14
Resultaat +/- 13530,00 23999,95 49580,00
totaal lasten (b) 40280,00 52231,36 505800,00

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De door de GKN benoemde Commissie Financieel Beheer (CFB) heeft de opdracht middels het innen van quota bij de plaatselijke kerken op basis van het aantal kerkleden geldmiddelen in te zamelen.