Commissie Financieel Beheer

De Commissie Financieel Beheer (CFB) is de door de Generale Synode benoemde commissie die tot taak heeft de gezamenlijke financiële- en beheerszaken te behartigen.

Secretaris: L.Roorda email: cfbgkn@gmail.com

Website: www.cfbgkn.nl

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Jaarrekening CFB begroting werkelijk werkelijk
2017 (EUR) 2016 (EUR) 2015 (EUR)
baten
Quota 46.800 46.740 47.400
Hulpbehoevende kerken (terugbetaling 2013) 1.441
Ontvangen rente  286
totaal baten (a) 46.800 47.026 48.841
lasten
Hulpbehoevende kerken 15.000 0 0
Hulpbehoevende studenten 9.900 9.345  24.843
Emeritering
Kosten kerkverband en onkosten 1.000 822 368
Resultaat +/- 20.900 36.859 23.630
totaal lasten (b) 46.800 47.026  48.841

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De door de GKN benoemde Commissie Financieel Beheer (CFB) heeft de opdracht middels het innen van quota bij de plaatselijke kerken op basis van het aantal kerkleden geldmiddelen in te zamelen.