Opening Generale Synode

Op D.V. 4 november zal de Generale Synode Kampen 2023 worden geopend.
De laatste synode is gehouden in oktober/november 2020 . Tijdens die synode is het besluit
genomen tot het instellen van classes. De komende synode bestaat daarom niet uit
afgevaardigden rechtsreeks van de kerken maar wordt gevormd door broeders die zijn
afgevaardigd door de classes.
De Gereformeerde Kerk Kampen is door de Generale Synode van 3 oktober 2020
aangewezen als samenroepende kerk. Namens de GK Kampen zal dr. A. Bas op 4 november
de opening van de GS Kampen 2023 verzorgen. De synode vergadert in de Bethelkerk, De
Wittenhagen 28, te Harderwijk. De opening is ook rechtstreeks te volgen via kerkdienst
gemist GK Harderwijk e.o.
Nadat de vergadering is geconstitueerd en het moderamen is samengesteld, zal naar
verwachting de eerste zitting vooral organisatorisch van aard zijn. Het vaststellen van de
agenda, afspraken wanneer en op welke wijze welke onderwerpen behandeld gaan worden,
en zaken waarvoor geen verdere voorbereiding nodig is.