Concept agenda GS 2 november 2019

van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland samen te komen op zaterdag 02 november 2019 te Hardenberg

Locatie: de Esch, Hessenweg 47, 7771 RD Hardenberg.

Aanvang: 10.00 u.

 

 1. Opening namens de samenroepende kerk GK Hardenberg e.o.
 2. Onderzoek van en rapport over de geloofsbrieven
 3. Constituering van de vergadering en samenstellen van het moderamen
 4. Instemming met de belijdenis
 5. Vaststelling van de agenda
 6. Vaststelling acta GS GKN Ede 23 maart 2019 en acta GS GKN Hardenberg 22 juni 2019
 7. Zaken uit acta GS 23 maart 2019 en acta 22 juni 2019 en onderzoek naar uitvoering genomen besluiten
 8. Correspondentie uitgegane stukken
  • t/m 8.33 periode 23 maart 2019 tot 2 november 2019
 9. Correspondentie ingekomen stukken
  • Instructie steunverlenende kerk voor het RTS
  • Schrijven van ds. R. van der Wolf met verzoek ontheffingen
  • Schijven van de GK Ede e.o. met verzoek aanwijzen consulent
  • Schrijven van de GK Zwolle e.o. inzake vrijstelling predikant
  • Bericht van deputaten Egb inzake gesprekken DGK GKN
  • Verslag kascontrole boeken CFB 2018
  • Mail van moderamen GS DGK inzake besluit herkennen GKN
  • Schrijven GS DGK 6 juli met antwoord op brief GS GKN 6 oktober 2018 d.d. 18 oktober 2018
  • Schrijven van Reformed Church in Japan met uitnodiging
  • Schrijven GKI SUMET Indonesië
  • Schrijven Synode GKI SUMET, jubileum 50 TAHUN
  • Bezwaarschrift met bijlagen (vertrouwelijk)
  • Deputaten CFB inzake benoeming leden
  • Schrijven GK Zuidhorn e.o. met aanvraag aansluiting bij GKN
  • Schrijven deputaten CFB met begroting 2020
  • Voorstel aanvullend onderwijs- rapport studiebegeleiding GS november 2019
  • Voorstel aanvullend onderwijs- opzet curriculum RV en RW
  • Voorstel aanvullend onderwijs- huishoudelijk reglement studiebegeleiding
  • Voorstel aanvullend onderwijs- instructie docenten
  • Voorstel aanvullend onderwijs- financiële bijlage GS november 2019
  • Voorstel aanvullend onderwijs- evaluatie studieprogramma GKN
  • Verzoek spreekconsent (vertrouwelijk)
  • Schrijven deputaten Buitenlandse kerken
  • Schrijven deputaten Eenheid gereformeerde belijders
  • Schrijven GK Harderwijk e.o. inzake voorstel aanvullend onderwijs
  • Schrijven deputaten Begeleiding studenten
  • Steunverlenende kerk RTS, jaarverslag
  • Steunverlenende kerk RTS Balans
  • Steunverlenende kerk RTS exploitatierekening
  • GK Zuidhorn e.o. aanvulling bij aanvraagschrijven
 10. Voorstellen en instructies uit de kerken
 11. Vragen uit de kerken (kerkelijke rondvraag)
 12. Rapporten, commissies, benoemingen*
  • Deputaten Appelzaken,
  • Deputaten Begeleiding studenten,
   • Commissie aanvullend onderwijs
  • Deputaten Ad-examina
  • Deputaten Buitenlandse kerken
  • Deputaten Commissie Financieel Beheer **
  • Deputaten Eenheid gereformeerde belijders
  • Deputaten Visitatoren***
  • Deputaat-scriba
  • Steunverlenende kerk voor het RTS****
 13. Rondvraag naar artikel 41 KO
 14. Persoonlijke rondvraag
 15. Aanwijzen samenroepende kerk, vaststellen datum, tijd en plaats volgende synode
 16. Censuur naar artikel 48 KO
 17. Sluiting