Gesprekken GKN – DGK

Op de site van De Gereformeerde Kerken (DGK) hebben deputaten, die door DGK zijn opgedragen het gesprek met de GKN te voeren, aangekondigd dat zij de vrijmoedigheid hebben een vervroegde GS samen te roepen. Op deze vergadering willen zij hun kerken het voorstel voorleggen om GKN te herkennen als ware kerken van de Here Jezus Christus. Kerken, die staan op het fundament van Schrift en belijdenis.

We zijn als deputaten en kerken dankbaar, dat de oproep die vanuit de GKN is gedaan door deputaten ACOBB is gehoord. We kunnen eveneens dankbaar instemmen met wat deputaten in hun rapport aan de GS schrijven over het laatstgehouden gesprek op 7 mei 2019: “Deputaten kijken terug op een zeer goed gesprek zowel qua sfeer maar ook wat betreft inhoud. Er is gesproken in een setting van vertrouwen en verlangen, wat ten goede is gekomen aan de inhoudelijke bespreking.”

Van die bespreking geven we graag de samenvatting door, die de voorzitter van die bijeenkomst, ds. M.A, Sneep aldus verwoordde: “

je kunt de vrijmoedigheid hebben om de kerk van Christus aan te wijzen maar je kunt niet het kerkvergaderend werk van Christus opsluiten in wat wij zien. Maar art. 29 uit de NGB geeft wel duidelijke handvatten, niet zozeer om alle kerken langs een meetlat te leggen maar wel om de gelovigen op te roepen om te zoeken waar Christus zijn kerk vergadert. En de plicht om zich bij de kerk van Christus te voegen. Verder moet ook geestelijke eenheid dringen tot kerkelijke eenheid.”

Met deze zinsnede konden alle aanwezigen hun instemming van harte betuigen. Vervolgens hebben deputaten ACOBB eenstemmig besloten, conform hun gegeven instructie, om een vervroegde Generale Synode aan te vragen ten einde uit te spreken wat boven is genoemd. Wanneer DGK, op voorstel van hun deputaten aldus besluiten is de belemmering voor GKN weggenomen de gesprekken met het oog op kerkelijke eenheid tussen beide kerkverbanden voort te zetten.

We willen graag de HERE danken dat er goede ruimte was om breed te spreken over de onuitsprekelijke rijkdom en genade waarmee de Here Jezus Zijn kerk vergadert. We dragen de kerken van DGK in Zijn zorg op met het gebed dat het rapport en de aanbevelingen van deputaten ACOBB door de synode met instemming mogen worden ontvangen Opdat de ervaren geestelijke eenheid mag leiden tot een eendrachtige dienst aan Hem.

J. Hartog
Ds. L. Heres
Ds. J.R. Visser
Ds. R. van der Wolf

De link naar het Deputaterapport ACOBB