Voortgang gesprekken DGK en GKN

In een op 30 april 2021 ontvangen bericht informeren deputaten ACOBB (DGK) en deputaten Egb (GKN de kerken van beide kerkverbanden over de voortgang van de gesprekken om te komen tot een nieuw kerkverband.

Deputaten zijn voornemens aan haar opdrachtgevers voor te stellen om de huidige praktijk binnen beide kerkverbanden rondom onderwerpen zoals het omgaan met vroegere synodebesluiten, contacten met binnen- en buitenlandse kerken, stemrecht voor zusters, regels voor preeklezen en liturgische zaken, te handhaven en elkaar te aanvaarden. Deputaten zijn opnieuw tot de conclusie gekomen dat deze onderwerpen niet kerkscheidend zijn en dus erkenning en samen verder gaan in één kerkverband niet verhinderen.

Deputaten laten weten dat nu het moment is om beide afzonderlijke synodes voor te stellen om de wederzijdse erkenning uit te spreken en over te gaan tot een ’staat van vereniging’ en daar verder vorm en concrete inhoud aan te geven.

Ondertussen worden de gesprekken met enkele plaatselijke kerkenraden over moeiten en pijnpunten vanwege het verleden voortgezet dan wel opgestart.

download hiet het Voortgangsbericht deputaten ACOBB en Egb