Besluiten van GS Kampen 2023 (GKN) en GS Dalfsen 2024 (DGK) ter voorbereiding van de gezamenlijke buitengewone generale synode aangaande de vereniging van beide kerkverbanden

Inleiding

Na de wederzijdse erkenning van de kerken van DGK en GKN en de besluiten zoals die respectievelijk op 2 december 2023 door de GS Kampen 2023 en op 20 januari 2024 door de GS Dalfsen 2024 zijn genomen, is op zaterdag 27 januari door de GS Kampen 2023 in aanwezigheid van en in overleg met een afvaardiging van het moderamen van de GS Dalfsen 2024, gesproken over de manier waarop de vereniging van beide kerkverbanden wordt vormgegeven. Besloten werd:

 1. Dat de afgevaardigden van de beide synoden, GK Kampen 2023 en DGK Dalfsen 2024, samen in besloten zitting, overleggen over de beste manier om de vereniging van beide kerkverbanden vorm te geven.
 2. Dat meteen na het overleg van beide synoden, de synoden afzonderlijk, hier over besluiten.
 3. Dat de twee moderamina de vergadering voorbereiden. De vergadering zal over zes weken worden gehouden. Twee weken voor de vergadering informeren de moderamina de beide synoden over plaats, datum en agenda voor het overleg.

Uitvoering

Op 7 februari hebben de moderamina in Dalfsen vergaderd en een begin gemaakt met het voorbereiden van het overleg. Op 16 maart 2024 heeft het gezamenlijk overleg over de manier waarop de vereniging van de kerkverbanden wordt vormgegeven, in besloten zitting plaats gehad in de Bethelkerk in Harderwijk. In dit overleg is besloten wat voor de vereniging van beide kerkverbanden vastgelegd en overeengekomen zou moeten worden. Dit is in de besluiten terug te vinden als de punten a t/m j. Tevens zijn, met het oog op de inrichting van het verenigde kerkverband, opdrachten aan en instructies voor deputaatschappen opgesteld, om de kerken in een buitengewone gezamenlijke synode te dienen met voorstellen voor het samenvoegen van deputaatschappen. Dit is in de besluiten terug te vinden als de punten I t/m XI.

Nadat overeenstemming over deze punten was geconstateerd zijn deze punten (a t/m j en I t/m XI) door beide synoden unaniem aangenomen. De vergadering heeft met blijde verwondering mogen vaststellen dat het de Heere is Die eenheid heeft willen geven. Hem komt alle eer en dank toe dat we zover mochten komen. Looft de HEER met grote vreugde!

Gezamenlijke buitengewone synode

Met de nu genomen besluiten kunnen de voorbereidingen voor een gezamenlijke buitengewone synode, die tot taak krijgt de vereniging tot stand te brengen, van start gaan. De gezamenlijke deputaten en de moderamina wordt opgedragen hiervoor nu conceptbesluiten te gaan voorbereiden. Er wordt naar gestreefd om de gezamenlijke buitengewone synode te laten plaatsvinden op DV 5 oktober 2024. Deze buitengewone synode wordt samengeroepen voor het bespreken van voorstellen en nemen van besluiten voor de definitieve inrichting van het verenigde kerkverband, het instellen van dit kerkverband, het overdragen van verantwoordelijkheden, taken bevoegdheden, verplichtingen, gelden en goederen en het formeel beëindigen van de activiteiten van de huidige kerkverbanden.

Deze gezamenlijke buitengewone synode zal bestaan uit afgevaardigden van de huidige vier classes en wordt voorbereid door de moderamina van GS Kampen 2023 en GS Dalfsen 2024. De moderamina van de afzonderlijke buitengewone synoden vormen het moderamen van de gezamenlijke buitengewone synode.

Tijdens de buitengewone gezamenlijke synode is er ruimte voor het behandelen van eventuele bezwaren tegen besluiten van de GS Kampen 2023 of de GS Dalfsen 2024 door de afzonderlijke synoden.

Voorafgaande aan de buitengewone gezamenlijke synode zal er een publieke bid- en dankdienst worden georganiseerd. Daarin zullen de preses van de GS Kampen 2023 en de preses van de GS Dalfsen 2024 voorgaan.

BESLUITEN

In vervolg op de door de GS Kampen 2023 en de GS Dalfsen 2024 genomen besluiten inzake de wederzijdse erkenning en de vereniging van beide kerkverbanden is op 16 maart 2024 door GS Kampen 2023 en GS Dalfsen 2024 vastgelegd en overeengekomen:

 1. De kerken van De Gereformeerde Kerken (hersteld)(DGK) en de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) erkennen elkaar als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van apostelen en profeten. De erkenning houdt in erkenning van elkaars ambten en ambtsdragers, openstelling van de kansels voor elkaars dienaren van het Woord en aanvaarding van elkaars attestaties. Om het één zijn in het kerkelijk samenleven vorm te geven besluiten de kerken tot vereniging van de kerkverbanden DGK en GKN.
 • De kerken erkennen de Heilige Schrift als Gods Woord en willen daarnaar leven. De kerken aanvaarden de belijdenisgeschriften, de Drie Formulieren van Eenheid (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels), zoals gehandhaafd in hun gezamenlijke geschiedenis. De kerken gebruiken voor haar kerkelijk samenleven de Kerkorde zoals deze door de Gereformeerde Kerken in Nederland in 1978 is vastgesteld. De kerken zullen zich er op toeleggen de bepalingen van deze Kerkorde na te leven zolang ze niet door de generale synode zijn veranderd.
 • In de Erediensten, die verlopen volgens de orde van Middelburg 1933 of Kampen 1975, maken de kerken gebruik van de Herziene Statenvertaling en het Gereformeerd Kerkboek (1984/1985). Daarin zijn opgenomen de 150 berijmde Psalmen en 41 gezangen, de belijdenisgeschriften en liturgische formulieren.
 • De verschillen die er op het moment van vereniging in de praktijk tussen de kerken zijn ten aanzien van het gebruik van preken in leesdiensten, liturgische formulieren bij openbare geloofsbelijdenis en huwelijksbevestiging1, het zingen van een aantal gezangen1, en de wijze waarop de zusters van de gemeente bij het verkiezen van ambtsdragers worden ingeschakeld, zijn niet kerkscheidend en zijn geen belemmering om elkaar als kerken van Christus te aanvaarden en kerkverbandelijk samen te leven. Wanneer kerken, die op één of meer hiervoor omschreven punten in de praktijk verschillen, besluiten tot samenvoegen, is het aan de betreffende kerkenraden te overleggen en besluiten hoe hier mee om te gaan.

1 genoemd in bijlage I

 • De kerken maken bij de vereniging een nieuwe start. Er is een commissie ingesteld die de gezamenlijke buitengewone synode met een voorstel zal dienen voor het wel of niet aanwijzen van een voorganger als het gaat om de rechtsgeldigheid dan wel de status van door kerkelijke vergaderingen genomen besluiten.
 • Het na vereniging samenvoegen of herindelen van kerken is een zaak van de betreffende kerkenraden in overleg met de betreffende classis.
 • Bij het toelaten van nieuwe leden hanteren de kerkenraden het principe van aansluiten bij de dichtstbijzijnde kerk.
 • Aan de moderamina van de GS Kampen 2023 en GS Dalfsen 2024 wordt opgedragen voorstellen voor besluitvorming door de gezamenlijke buitengewone synode op DV 5 oktober 2024 voor te bereiden inzake:
  • De naam van het verenigde kerkverband (eventueel incl. logo en motto). De kerken worden daarbij in de gelegenheid gesteld met ideeën te komen)
  • De classes indeling van het verenigde kerkverband.
  • Het Huishoudelijk Reglement met regelingen voor de Generale Synode van het verenigde kerkverband
  • Een MODEL Huishoudelijk Reglement met regelingen voor de classes van het verenigde kerkverband.
 1. Aan de onderscheiden deputaatschappen van de DGK en GKN  wordt per instructie opgedragen voorstellen voor besluitvorming door de gezamenlijke buitengewone synode op DV 5 oktober 2024 voor te bereiden voor het samenvoegen van elkaar overlappende deputaatschappen (opdrachten I t/m IX). Het coördineren van deze activiteit wordt in handen gegeven van een nieuw in te stellen deputaatschap voorbereiding eenwording (opdracht X).
 • Nadat door de gezamenlijke buitengewone synode op 5 oktober 2024 door de afgevaardigden van beide kerkverbanden gelijkluidende besluiten zijn genomen inzake de voorstellen voor de definitieve inrichting van het verenigde kerkverband, het instellen van dit kerkverband, het overdragen van  verantwoordelijkheden, taken bevoegdheden, verplichtingen, gelden en goederen en het formeel beëindigen van de activiteiten van de huidige kerkverbanden, worden samenroepende kerken aangewezen voor het samenroepen van de classes in november 2024 en de Generale Synode in oktober 2025. Tevens wordt het moderamen gemachtigd de uit de genomen besluiten voortvloeiende formele en juridische handelingen te verrichten voor het kerkverband.  

Opdrachten en instructies voor de deputaatschappen

DIENSTEN

 1. Voor het inrichten van het verenigde kerkverband wordt aan het DGK Deputaatschap archief en documentatiecentrum en website (ADCW) en aan de GKN Deputaat-scriba en de GKN Commissie Archief opgedragen in gezamenlijk overleg een voorstel voor te bereiden voor de besluitvorming door de gezamenlijke buitengewone synode d.d. 5 oktober 2024 voor het samenvoegen van het deputaatschap en de commissie. 

Rekening houdende met de huidige instructies, taken en verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, bezittingen, verplichtingen, voorzieningen en financiële middelen dient het voorstel te bestaan uit:

 • een voorstel voor de naam voor het samengevoegde deputaatschap,
  • de samenstelling, de instructie,
  • een omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden,
  • de werkwijze en waarborgen voor beheer, instandhouding en toegang tot documenten, archieven en vertrouwelijk archieven
  • samenvoegen websites en websitebeheer
  • de wijze waarop aangegane verplichtingen worden nagekomen
  • benodigde voorzieningen en financiële middelen
  • de wijze waarop de overdracht aan het samengevoegde deputaatschap plaats vindt

Deputaten voorbereiding eenwording zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming met andere deputaatschappen. Deputaten voorbereiding eenwording wordt daarvoor maandelijks geïnformeerd over de voortgang. Een definitief voorstel dient eind augustus 2024 ingediend te worden bij deputaten voorbereiding eenwording.

 1. Voor het inrichten van het verenigde kerkverband wordt aan het DGK Deputaatschap Financieel Beheer (FB) en aan de DGK Quaestor en aan GKN Deputaten Commissie Financieel Beheer en aan DGK Deputaatschap ad art. 19 KO en DGK Steunfonds hulpbehoevende studenten (SHS) opgedragen in gezamenlijk overleg een voorstel voor te bereiden voor de besluitvorming door de gezamenlijke buitengewone synode d.d. 5 oktober 2024 voor het samenvoegen van de deputaatschappen. 

Rekening houdende met de huidige instructies, taken en verantwoordelijkheden, samenstelling, regelingen, werkwijze, bezittingen, verplichtingen, voorzieningen en financiële middelen dient het voorstel te bestaan uit:

 • een voorstel voor de naam voor het samengevoegde deputaatschap,
  • de samenstelling en de instructie,
  • een omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden, bevoegdheden en volmachten
  • de regelingen, richtlijnen
  • samenvoegen dan wel gescheiden houden van rekeningen
  • opgebouwde vermogen, reserveringen, rechten van derden, afgesloten contracten
  • de wijze waarop aangegane verplichtingen worden nagekomen
  • benodigde voorzieningen, financiële middelen en beheer
  • de wijze waarop de overdracht aan het samengevoegde deputaatschap plaats vindt

Deputaten voorbereiding eenwording zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming met andere deputaatschappen. Deputaten voorbereiding eenwording wordt daarvoor maandelijks geïnformeerd over de voortgang. Een definitief voorstel dient eind augustus 2024 ingediend te worden bij deputaten voorbereiding eenwording.

OPLEIDING

 1. Voor het inrichten van het verenigde kerkverband wordt aan het DGK Deputaatschap Opleiding tot de Dienst des Woords (ODDW) en aan het DGK College van Opleiding tot de Dienst des Woords (CvO) en de Opleiding tot de Dienst des Woords uitgaande van De Gereformeerde kerken in Nederlanden en deDGK Bibliotheek van de Gereformeerde Kerken in Nederland en aan GKN-deputaten Begeleiding studenten en de Academie voor Gereformeerde Theologie opgedragen in gezamenlijk overleg een voorstel voor te bereiden voor de besluitvorming door de gezamenlijke buitengewone synode d.d. 5 oktober 2024 voor het samenvoegen van de deputaatschappen en instellingen. 

Rekening houdende met de huidige instructies, taken en verantwoordelijkheden, samenstelling, regelingen, opleidingen, afspraken, verplichtingen, begeleiders en opleiders en financiering dient het voorstel te bestaan uit:

 • een voorstel voor de naam voor het samengevoegde deputaatschap,
  • de samenstelling en instructie,
  • een omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden,
  • omschrijving van de opleiding
  • invulling van en toezicht op de opleiding
  • bemensing opleiding
  • afspraken over de begeleiding van studenten
  • afronden bestaande afspraken en verplichtingen
  • benodigde voorzieningen en financiële middelen
  • de wijze waarop de overdracht van taken en bevoegdheden aan het samengevoegde deputaatschap plaats vindt

Deputaten voorbereiding eenwording zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming met andere deputaatschappen. Deputaten voorbereiding eenwording wordt daarvoor maandelijks geïnformeerd over de voortgang. Een definitief voorstel dient eind augustus 2024 ingediend te worden bij deputaten voorbereiding eenwording.

OVERIGE DEPUTAATSCHAPPEN

 1. DGK heeft geen Deputaatschap Appelzaken. De GKN kent ook generale deputaten Appelzaken. Daarvoor is in het Huishoudelijk Reglement van de GKN een Appelregeling opgenomen. Bij het maken van een voorstel voor het Huishoudelijk Reglement met regelingen voor de Generale Synode van het verenigde kerkverband en een Model Huishoudelijk Reglement met regelingen voor de classes van het verenigde kerkverband doen moderamina, in samenspraak met deputaten appelzaken GKN, voorstellen voor het afstemmen van de werkwijze en een Appelregeling.
 • Voor het inrichten van het verenigde kerkverband wordt aan het DGK Deputaatschap ad art. 49 KO en aan GKN-deputaten Art 49 KO opgedragen gezamenlijk een voorstel voor te bereiden voor de besluitvorming door de gezamenlijke buitengewone synode d.d. 5 oktober 2024, voor het samenvoegen van de deputaatschappen. 

Rekening houdende met de huidige samenstellingen, instructies en regelingen dient het voorstel te bestaan uit:

 • een voorstel voor de naam voor het samengevoegde deputaatschap,
  • de samenstelling, de instructie en werkwijze

Deputaten voorbereiding eenwording zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming met andere deputaatschappen. Deputaten voorbereiding eenwording wordt daarvoor maandelijks geïnformeerd over de voortgang. Een definitief voorstel dient eind augustus 2024 ingediend te worden bij deputaten voorbereiding eenwording.

 • Voor het inrichten van het verenigde kerkverband wordt aan DGK Deputaatschap voor Betrekkingen met Buitenlandse Kerken (BBK) en GKN Deputaten Buitenlandse kerken opgedragen gezamenlijk een voorstel voor te bereiden voor de besluitvorming door de gezamenlijke buitengewone synode d.d. 5 oktober 2024, voor het samenvoegen van hun deputaatschappen. 

Rekening houdende met de huidige samenstellingen, instructies, regelingen, opdrachten en contacten dient het voorstel te bestaan uit:

 • een voorstel voor de naam voor het samengevoegde deputaatschap,
  • de samenstelling, een instructie, regelingen en bevoegdheden,
  • relaties, lidmaatschappen
  • werkwijze en overzicht actuele opdrachten en contacten
  • afspraken over eventueel nog af te ronden opdrachten
  • financiële middelen

Deputaten voorbereiding eenwording zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming met andere deputaatschappen. Deputaten voor bereiding eenwording wordt daarvoor maandelijks geïnformeerd over de voortgang. Een definitief voorstel dient eind augustus 2024 ingediend te worden bij deputaten voorbereiding eenwording.

 • Voor het inrichten van het verenigde kerkverband wordt aan DGK Deputaatschap voor Adresvoering en Contacten Overheid en Binnenlandse Betrekkingen (ACOBB) en GKN-deputaten Eenheid gereformeerde belijders opgedragen gezamenlijk een voorstel voor te bereiden voor de besluitvorming door de gezamenlijke buitengewone synode d.d. 5 oktober 2024, voor het samenvoegen van hun deputaatschappen. 

Rekening houdende met de huidige samenstellingen, instructies, opdrachten en contacten dient het voorstel te bestaan uit:

 • een voorstel voor de naam voor het samengevoegde deputaatschap,
  • de samenstelling en een instructie
  • werkwijze en overzicht actuele opdrachten en contacten
  • afspraken over eventueel nog af te ronden opdrachten

Deputaten voorbereiding eenwording zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming met andere deputaatschappen. Deputaten voorbereiding eenwording wordt daarvoor maandelijks geïnformeerd over de voortgang. Een definitief voorstel dient eind augustus 2024 ingediend te worden bij deputaten voorbereiding eenwording.

 • Voor het inrichten van het verenigde kerkverband wordt aan DGK Deputaatschap Zending en Evangelisatie (ZE), en GKN Steunverlenende kerk voor het RTS opgedragen gezamenlijk een voorstel voor te bereiden voor de besluitvorming door de gezamenlijke buitengewone synode d.d. 5 oktober 2024, voor het onderbrengen van de activiteiten in één deputaatschap. 

Rekening houdende met de huidige samenstellingen, instructies, opdrachten en contacten dient het voorstel te bestaan uit:

 • een voorstel voor de naam voor het deputaatschap,
  • de samenstelling, instructies en regelingen
  • werkwijze en overzicht activiteiten
  • verplichtingen en financiële middelen

Deputaten voorbereiding eenwording zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming met andere deputaatschappen. Deputaten voorbereiding eenwording wordt daarvoor maandelijks geïnformeerd over de voortgang. Een definitief voorstel dient eind augustus 2024 ingediend te worden bij deputaten voorbereiding eenwording.

 1. Voor het inrichten van het verenigde kerkverband wordt aan DGK Deputaatschap Zorg inzake Seksueel Misbruik in kerkelijke gezagsrelaties (ZSM) en GKN Deputaten Zorg inzake Seksueel Misbruik opgedragen gezamenlijk een voorstel voor te bereiden voor de besluitvorming door de gezamenlijke buitengewone synode d.d. 5 oktober 2024, voor het onderbrengen van de activiteiten in één deputaatschap. 

Rekening houdende met de huidige samenstellingen, instructies en regelingen dient het voorstel te bestaan uit:

 • een voorstel voor de naam voor het deputaatschap,
  • de samenstelling, instructies en regelingen
  • werkwijze en overzicht activiteiten
  • verplichtingen en financiële middelen

Deputaten voorbereiding eenwording zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming met andere deputaatschappen. Deputaten voorbereiding eenwording wordt daarvoor maandelijks geïnformeerd over de voortgang. Een definitief voorstel dient eind augustus 2024 ingediend te worden bij deputaten voorbereiding eenwording.

 • Voor het inrichten van het verenigde kerkverband wordt een gezamenlijk DGK-GKN deputaatschap voorbereiding eenwording ingesteld. Het deputaatschap bestaat uit 4 deputaten benoemd door de GS Kampen 2023 en 4 deputaten benoemd door de GS Dalfsen 2024.

Het deputaatschap is verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming van de activiteiten van moderamina en deputaatschappen ter voor bereiding van de besluitvorming door de gezamenlijke synode d.d. 5 oktober 2024. Ze ziet erop toe dat de voorstellen tijdig naar de afgevaardigden worden verzonden. En laat het traject en de voorstellen om te komen tot de vereniging van de kerkverbanden en ontbinden van de bestaande kerkverbanden beoordelen op juridische aspecten door een jurist. Het deputaatschap legt verantwoording van haar werkzaamheden af aan de gezamenlijke synode op 5 oktober 2024.

 • Er wordt een gezamenlijke DGK GKN commissie ingesteld, die plaatselijke kerkenraden, waar nodig en gewenst, hulp geeft in lokale moeiten ten aanzien van het verdergaan in een nieuw kerkverband waarin kerken van GKN en DGK een functionerend kerkverband vormen. De commissie bestaat uit vier personen, twee uit de DGK en twee uit de GKN.

OVERIGE

 • Voor het inrichten van het verenigde kerkverband wordt aan DGK Raad van Toezicht en Advies voor het familieblad De Bazuin opgedragen de gezamenlijke buitengewone synode d.d. 5 oktober 2024 te dienen met een voorstel voor het ontkoppelen van het uitgeven van het familieblad De Bazuin en het DGK kerkverband wanneer dit nog niet ondervangen is in de huidige structuur.

Harderwijk, 16 maart 2024

Bijlage I: Gezangen en formulieren in gebruik bij enkele GKN gemeenten

Uit het liedboek:

14     De Heer is mijn Herder

26     Daar is uit ’s werelds duist’re wolken

78     Laat me in U blijven, groeien, bloeien

95     Nu bidden wij met ootmoed en ontzag

107   Wie zich hovaardig heffen

124   Nu daagt het in het oosten

213   Lof zij God in de hoogste troon

215   Christus, onze Heer, verrees

262   ‘Op, waakt op!’ zo klinkt het luide

293   Wat de toekomst brenge moge

296   Ik kom met haast, roept Jezus’ stem

300   (minus vers 5)  Eens als de bazuinen klinken

316   Blijf bij ons, Jezus, onze Heer

328   Here Jezus om Uw woord

367   Wij bidden u Gods zegen toe

392   Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt

397   O God die droeg ons voorgeslacht  

409   Laat ons de Heer lofzingen

423   Ach, blijf met Uw genade

429   Wie maar de goede God laat zorgen

432   Wat God doet dat is welgedaan

434   Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere

442   Jezus, ga ons voor

444   Grote God wij loven U

456   Zegen ons, Algoede           

457   Heilig, heilig, heilig

470   Wat vlied’ of bezwijk, getrouw is mijn God

473   (minus verzen  6-9) Neem mijn leven, laat het, Heer,     

Uit de 90 Gezangen:

52   Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

56   U zij de glorie, opgestane Heer

79   Heer, ik kom tot U

81   Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

83   ‘k Heb geloofd en daarom zing ik

84   Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser

86   Op bergen en in dalen

89   Vaste Rots van mijn behoud

Twee formulieren uit Gereformeerd Kerkboek 2008:

Formulier voor de openbare belijdenis van het geloof

Huwelijksformulier